حسین صیادی تورانلو  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  دانشیار
 33212220  32353004 (035)
 h.sayyadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar