- برقراری ارتباط با صنایع و كارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه .
- سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش های كاربردی و فن بازار پژوهش.
- برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ كارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان.
- برگزاری كارگاههای آموزشی در زمینه ترویج كارآفرینی و آشنایی دانش آموختگان با مفهوم كارآفرینی
- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه كارآفرینی برای اعضای هیأت علمی به دانشجویان و دانش آموختگان.
- آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه.
- انجام مكاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به موسسات و دستگاههای اجرایی مختلف برای انجام دوره كارآموزی و كارورزی در چارچوب مقررات.
- شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان.