محسن مظفری شمسی  محسن مظفری شمسی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212506  32353004 (035)
 mozafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar