خانم پورمیرافضلی کارشناس آموزش
33212210 (035) 32353004 (035)
mirafzali meybod.ac.ir ساختمان آموزش
حبیب اسلامی حبیب اسلامی کارشناس آموزش
33212213 (035)  32353004 (035)
eslami meybod.ac.ir ساختمان آموزش
حسین دهقانی احمدآباد کارشناس آموزش
33212214 (035) 32353004 (035)
h meybod.ac.ir ساختمان آموزش
خانم برزگر کارشناس آموزش
33210000 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان آموزش
خانم اسلامی  كارشناس دانشكده فني و مهندسي
33210000 (035) 32353004 (035)
 meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه همکف
محمدصادق خطیبی کارشناس آموزش
33210000 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان آموزش
مسلم زارع ده آبادی کارشناس آموزش
33210000 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان آموزش
محسن جعفری سیریزی کارمند آموزش
33212211 (035)  32353004 (035)
jafari.m meybod.ac.ir ساختمان آموزش
خانم قانعی کارمند آموزش
33210000 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان آموزش