خدمات آموزشی
این اداره موظف به ارائه کلیه خدمات آموزشی به دانشجویان مقطع کارشناسی پس از پذیرش تا زمان فارغ التحصیلی به شرح ذیل است:

* ثبت رشته های تحصیلی جدید مصوب در سیستم گلستان
* ثبت دروس و سرفصل مربوط به هر رشته تحصیلی در سیستم گلستان
* ثبت نام دانشجویان جدید اعم از ورودی های جدید، میهمانی، تک درس، انتقالی، و...
* برنامه ریزی درسی برای دانشجویان در نیم سال اول ورود
* انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام مقدماتی و اصلی، ترمیم، حذف اضطراری، حذف مجاز، حذف پزشکی دانشجویان کارشناسی
* تعریف فعالیت آموزشی-پژوهشی برای درس هایی چون پروژه و کارورزی و ... در سیستم گلستان
* ثبت غیبت های بیش از حد مجاز دانشجویان در سیستم گلستان
* ثبت غائبین جلسات امتحان در سیستم گلستان
* نظارت بر برگزاری امتحانات پایان نیم سال و انجام حضور و غیاب جلسات امتحان
* قفل و تأیید کلیه نمرات دانشجویان پس از تأیید دانشکده ها در سیستم گلستان
* بررسی، ثبت و تأیید دروس امتحان مجدد، معرفی به استاد و... در سیستم گلستان
* ثبت فرم های مربوط به حذف پزشکی و غیبت موجه در سیستم گلستان
* بررسی و ارسال پرونده های مشروطی بیش از حد مجاز به کمیسیون موارد خاص دانشگاه جهت کسب اجازه ادامه تحصیل
* ثبت آرای صادره از کمیسیون موارد خاص در سیستم گلستان
* ثبت آرای صادره از ستاد شاهد و ایثارگر در سیستم گلستان
* تهیه و ارسال اخطار مشروطی به دانشجویان و اولیای آن ها
* تأیید و چاپ کلیه گواهی های اشتغال به تحصیل از سیستم گلستان
* ثبت و تأیید درخواست های مرخصی تحصیلی و حذف ترم در سیستم گلستان
* انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقال دانشجویان از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم
* ارسال نامه موافقت با انتقالی و انتقال توأم با تغییر رشته متقاضیان ورود به دانشگاه به همراه ریز نمرات تایید شده مهمانی
* مکاتبه با اداره نظام وظیفه جهت ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان انتقالی از دانشگاه
* ارسال مدارک دانشجویان متقاضی انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته به سایر دانشگاه ها
* ارسال ریزنمرات دانشجویان میهمان به دانشگاه مقصد
* تطبیق نمرات دروس گذرانده شده دانشجویان میهمان در سایر دانشگاه ها و ثبت در سیستم گلستان
* ارسال پرونده دانشجویان اخراجی و انصرافی به اداره دانش آموختگان
* ارسال پرونده دانشجویان فارغ التحصیل پس از تأیید دانشکده به اداره دانش آموختگان
* بررسی درخواست های استعلام کد دانشجویان متقاضی جهت تغییر رشته
* مکاتبه با سازمان سنجش جهت استعلام کدهایی که در کارنامه محرمانه دانشجویان وجود ندارد.