پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاههای کشور مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه میبد - نیمسال اول 98-99
پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه میبد در مقطع کارشناسی ارشد - سال تحصیلی 98-99
پذیرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد دوره دکتری در دانشگاه میبد - نیمسال اول 98-99