علیرضا فاخرزاد علیرضا فاخرزاد معاون دانشجویی
32357500 (035) داخلی 201 32353004 (035)
a_fakherzad meybod.ac.ir ساختمان مرکزی