آشنایی با ضوابط و مقررات بازپرداخت تسهیلات دانشجویی:

شرایط و ضوابط باز پرداخت وام

*دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده اند. پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا اخذ دفترچه اقساط اقدام می‌نمایند. زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول و غیرمشمول) حداکثر ۹ ماه پس از فراغت از تحصیل می‌باشد.در صورتی‌که پس از ۹ ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه ننماید، دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو میبایست کل بدهی را یک‌جا پرداخت نماید.
*تعداد و مبلغ اقساط بهره‌مندان از تسهیلات وام توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد.
*طول مدت بازپرداخت با توجه به میزان بدهی حداکثر ۵ سال می‌باشد.
*مبلغ ۱۰% از کل بدهی قابل تقسیط هنگام فراغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط بایستی به‌طور یک‌جا توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزی تحویل شود. مانده بدهی تقسیط خواهد شد.
*تذکر: بدهی دوران تحصیل دانش‌آموختگان فوت شده و جانباز و از کار افتاده کلی و شهدا به‌جز موارد غیرقابل تقسیط و با رعایت ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان بخشوده می‌گردد.
*فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی داخل کشور که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحصیل انجام داده یا به نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه معاف شده و یا می‌شوند ملزم هستند حداکثر ۹ ماه پس از فراغت تحصیل با سپردن تعهد لازم به صندوق، دیون تحصیلی خود را براساس دفترچه، شخصا و یا از طریق محل اشتغال بازپرداخت نمایند، بدهی آنان به دین حال تبدیل خواهد شد.
*تاریخ آغاز بازپرداخت بدهی فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی داخل کشور که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه می‌باشند حداکثر به ۹ ماه بعد از انجام نظام وظیفه آنان موکول می‌گردد. (با رعایت بند ۱)
*بدهکاران دارای دفترچه اقساط می‌بایست در تاریخ سررسید هر یک از اقساط، به یکی از شعب بانک تجارت (و یا بانک ملی با توجه به شماره حساب مندرج در دفترچه اقساط صادر شده) در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز کرده و نسخه دوم (رسید پرداخت کننده) را تا تسویه‌حساب نهایی نزد خود نگهداری نمایند. ضمنا در‌خصوص واریز مبالغ در بانک تجارت به شماره مشتری ۱۵ رقمی قید شده در فیش و پرفراژ بانکی دقت شده و در صورت مغایرت توسط کاربر بانک، نسبت به رفع آن اقدام گردد.
*صدور و ارسال هر‌گونه تائیدیه تحصیلی و یا ارسال ریزنمرات و همچنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می‌باشد و تسلیم اصل مدارک پس از استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر می‌باشد.
*فارغ‌التحصیلان دارای دفترچه اقساط که در مقاطع بالاتر تحصیلی در دانشگاه‌های وابسته به وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های غیردولتی پذیرفته می‌شوند (با حفظ وقفه تحصیلی حداکثر یک‎سال، حدفاصل دو مقطع) می‌توانند با ارائه گواهی اشتغال به‌ تحصیل بعد از دریافت دفترچه اقساط المثنی، بازپرداخت بدهی خود را به پس از فراغت از تحصیل در مقطع بالاتر انتقال دهند. (در صورت عدم مراجعه دانشجو بایستی طبق سررسید دفترچه، اقساط خود را پرداخت نماید)
*دانشجویان انصرافی، تارک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یک‌جای کل وام‌های دریافتی و هزینه‌های مربوط به خوابگاه دانشجویی می‌باشند.