شرح وظایف مدیر امور دانشجویی
 • تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی.
 • اجرای سیاستها و خط مشی‌های تعیین شده درخصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان.
 • تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.
 • برنامه‌ریزی جهت اسكان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها.
 • انجام خدمات مربوط به ارائه كمكهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان.
 • نظارت و هماهنگی در كلیه امور دانشجویی دانشكده ها و گروههای آموزشی.
 • نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ كیفیت و كمیت تغذیه و بهداشت محیط.
 • برنامه‌ریزی جهت به كارگیری دانشجویان در امور مختلف.
 • برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.
 • نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی ، شغلی و شخصی به دانشجویان.
 • انعكاس نظارت و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.
 • بررسی نیازهای پرسنلی، تداركاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعكاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع.