دکتر حسین محبی مدیر امور دانشجویی
33212004 (035) 32353004 (035)
h.mohebbi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
سیدجواد عظیمی دخت کارشناس امور دانشجویی 
33210000 (035)  32353004 (035)
s.j.azimi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
علی محمد فلاحیان فیروزآبادی کارشناس امور دانشجویی
33212020 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
مهدی نامجوفر کارشناس امور دانشجویی
3321000 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
یحیی فیاض کارمند امور دانشجویی
33210000 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
سعید احمدیان (بازنشسته) کارشناس امور دانشجویی