محمدرضا شیخی شورکی کارمند امور دانشجویی 
33212021 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
مرتضی زارع مهرجردی کارشناس امور دانشجویی 
33212009 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی