سیدجواد عظیمی دخت کارشناس امور دانشجویی 
33212020 (035)  32353004 (035)
s.j.azimi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین