سیدجواد عظیمی دخت کارشناس امور دانشجویی 
33210000 (035)  32353004 (035)
s.j.azimi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
علی محمد فلاحیان فیروزآبادی کارشناس امور دانشجویی
33212020 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین