سعید احمدیان سعید احمدیان کارشناس امور دانشجویی
32357500 (035) داخلی 104 32353004 (035)
ahmadiyan meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
سیدجواد عظیمی دخت سیدجواد عظیمی دخت کارشناس امور دانشجویی 
32357500 (035) داخلی 106 32353004 (035)
s.j.azimi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
خانم صفایی فیروزآبادی خانم صفایی فیروزآبادی کارشناس امور دانشجویی
32357500 (035) داخلی 601 32353004 (035)
safaee@meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
ابوالحسنی خانم ابوالحسنی مسئول خوابگاه خواهران
32357500 (035) داخلی 501 32353004 (035)
abolhasani meybod.ac.ir ساختمان مرکزی