دکتر حسین محبی مدیر امور دانشجویی
33212004 (035) 32353004 (035)
h.mohebbi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
دکتر مریم السادات نبوی میبدی سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی
33212005 (035) 32353004 (035)
mnabavi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
محمد ساعت ساز یزدی محمد ساعت ساز یزدی کارشناس امور فرهنگی
33212030 (035) 32353004 (035)
sta.saatsaz meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
خانم صفایی كارشناس مشاوره و راهنمايي دانشجويي
33212060 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
  خانم ابوالحسنی كارشناس مسئول اداره تربيت بدني
33210000 (035)  32353004 (035)
abolhasani meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
سیدجواد عظیمی دخت کارشناس امور دانشجویی 
33210000 (035)  32353004 (035)
s.j.azimi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
علی محمد فلاحیان فیروزآبادی کارشناس امور دانشجویی
33212020 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین
مهدی نامجوفر کارشناس امور دانشجویی
3321000 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
یحیی فیاض کارمند امور دانشجویی
33210000 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
سعید احمدیان (بازنشسته) کارشناس امور دانشجویی