شرح وظایف اداره تربیت بدنی
 • اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه.
 • برنامه ریزی برای برگزاری المپیادهای ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی.
 • انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.
 • نظارت بر عملكرد مربیان ورزشی و كنترل كاركرد آنها.
 • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی.
 • برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و كاركنان و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و كاركنان دانشگاه جهت شركت در فعالیتهای ورزشی.
 • نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تأسیسات ، میادین و امكانات ورزشی دانشگاه با همكاری واحدهای ذیربط.
 • پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و كاركنان.
 • برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت برحسن اجرای آنها.
 • ارزشیابی كار دانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون های لازم.
 • اداره كلیه امور تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه.
 • فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه .
 • پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط.