حسین خواجه پور فیروزآبادی سرپرست اداره تربیت بدنی 
33212050 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین