خانم جمشیدی خانم جمشیدی رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره
32357500 (035) داخلی 214 32353004 (035)
jamshidi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی