راهنمایی/مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

  • علی احمدی، "طراحی مدل ارزیابی عملکرد شبکه الکترونیک دولت با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه موردی: استان یزد)"، راهنمایی؛
  • حبیب خراسانی، "تأثیر تسهیم دانش بر فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خوزستان)"، راهنمایی؛
  • حسن زارعی محمودآبادی، "شناسایی و رتبه بندی شاخصهای عملکرد حسابداری با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چندشاخصه (MADM)"، مشاوره.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات