سیداحمد میرخلیلی  سیداحمد میرخلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 سرپرست گروه دروس عمومی(سرویسی)  استادیار
 32357500 (035) داخلی 314  32353004 (035)
 mirkhalili meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات

سوابق تحصیلی

1. ديپلم علوم تجربي
2. کارشناسی الهيات و معارف اسلامي/ حوزه علميه قم
3. کارشناسی ارشد مدرسي الهيات و معارف اسلامي/ دانشگاه قم
4. دكتري (D.h.P) فقه و مبانی حقوق اسلامی / دانشگاه تهران

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات

سوابق پژوهشی

‌الف. تأليف کتاب:
1. متون فقه پژوهی 3 جلد کار گروهی کنگره نقش زمان و مکان نشر آثار امام سال 73
2. اصطلاح‌نامه علوم قرآني؛ علوم قرآن؛ کار گروهی؛1378؛ مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي بوستان کتاب
3. اصطلاح‌نامه اصول فقه؛ اصول؛ کار گروهی؛1380؛ مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي بوستان کتاب
4. اصطلاح‌نامه منطق؛ منطق؛ کار گروهی؛1381؛ مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي بوستان کتاب
5. اصطلاح‌نامه کلام اسلامي 2؛ کلام اسلامي؛ کار گروهی؛1382؛ مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي بوستان کتاب
6. اصطلاح نام اخلاق اسلامي؛ اخلاق؛ کار گروهی؛1382؛ مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي بوستان کتاب
7. مثل در قرآن؛ علوم قرآن؛ ۱۳7۳؛ فرهنگ و معارف قرآن
8. فقه و قياس؛ اصول؛1382؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

‌ب. مقالات علمي
1. حقوق زن؛ فقه و حقوق؛1374؛ کتاب نقد
2. طلاق و حضانت؛ فقه و حقوق؛1378؛ مقالات و بررسی‌ها
3. ارث زن؛ فقه و حقوق؛1379؛ کتاب نقد
4. ملاکات احکام؛ اصول؛1379؛ قبسات
5. الفقه و ملاکات الاحکام؛ اصول؛1380؛ الحياه الطيبه چاپ لبنان
6. مباني استنباط از ديدگاه امام (ره)؛ اصول؛1379؛ انقلاب اسلامي
7. روش‌شناسی اجتهاد امام خمینی؛ اصول؛1382؛ ویژه‌نامۀ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
8. نقش نماز در شکوفایی اقتصادی؛ فقه - اقتصاد؛1387؛ همایش نماز دانشگاه یزد
9. روش‌شناسی تفسیر حقوقی قرآن؛ قرآن - حقوق؛1388؛ مجله تخصصی قرآن و علم
10. قاعدۀ اصطیادی «تغییرپذیری احکام اولیه از دیدگاه شهید ثانی»؛ فقه و حقوق؛1389؛ کنگرۀ بین‌المللی شهیدین
11. نرم‌افزار دانش‌نامه و اصطلاحات علوم اسلامی؛ از سال 78 تاکنون؛ پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
12. قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری؛ ۱۳۹۱؛ فصلنامه قرآن و علم
13. ارث زن؛ ۱۳۹۱؛ فرهنگ فاطمی
14. شادي در فقه؛ ۱۳۹۳؛ همايش ملي وكالت
15. بررسی مفهوم و اعتبار معاملات اجحاف‌آمیز؛ ۱۳۹۴؛ همايش ملي عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
16. تأملی بر امکان وضع خاص و موضوع له عام؛ ۱۳۹۵؛ فصلنامه علوم سیاسی، فقه و حقوق
17.  خلع ید از اموال مشاع؛ ۱۳۹۴؛ کنگره بین‌المللی جامع حقوق ایران

18. Substitution in Divorce in Jurisprudence and Islamic Republic of Iran
19. Statute law؛ فقه و حقوق؛2014؛World Applied Programming
20. The legal status of the child Surrogacy, before and after death of parents؛2014؛Annals of the Brazilian Academy of Sciences

ج. ساير آثار در حال تدوین
1-قواعد و اصول حاکم بر تفسیر حقوقی
2-اختصاصات فقهی شیعه
3- آسیب‌شناسی فقه
4-مبانی جرح‌وتعدیل
5-قواعد فقه تطبیقی
6 – ارث زنان به‌صورت تطبیقی
7- نرم‌افزار دانش‌نامه و اصطلاحات علوم اسلامی کار گروهی

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

مطالعه تطبیقی دوشیزگی و رشد در ازدواج دوشیزه رشیده / راهنما
بررسی تطبیقی ماهیت و شرعیت قراردادهای کشاورزی / مشاور
مبانی فقه شهید ثانی در معاملات / راهنما
بررسي تطبيقي مباني فقهي مجازات تشهير / داور
روش‌شناسی نظريه فقهي فهم اجتماعي نصوص / داور
مباني فقهي صاحب جواهر / داور
مطالعه تطبیقی ازدواج‌های نو پیدا در فقه / داور

حکمت احکام متفاوت بین زن و مرد / مشاور
مقايسه بين قياس و تنقيح مناط / راهنما
عوامل توانمندی در پاسخگویی نیازها / مشاور
شروط صحت شرط در قراردادها راهنما
مبانی فقهی حکم حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر / مشاور
مقایسه میان قیاس و تنقیح مناط / راهنما
بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم / مشاور
اصل قانونی بودن جرم و مجازات / مشاور
حضانت و موانع آن در فقه و قانون / مشاور

بررسی مطالعات از دیدگاه فقه حقوق اسلامی
بررسی احکام صید و شکار در فقه امامیه
بررسی احکام و مبانی فقهی مثلی تیمی (راهنما)
راه‌های ثبوت اول ماه در فقه شیعه
ازدواج مسلم با غیرمسلم
جایگاه و نقش مردم در امربه‌معروف و نهی از منکر
بررسی اعتکاف و احکام ان در فقه امامیه
بررسی آثار و احکام احرام از دیدگاه فقه امامیه
بررسی بیع معاطات از دیدگاه فقه و حقوق
بررسی تطبیقی ودیعه از دیدگاه مذاهب اسلامی
بررسی صفات و شرایط قاضی در فقه فریقین
حضانت در فقه و حقوق
سفر و احکام آن در فقه امامیه با تأکید بر مسئله مسافت
جاسوسی و استخبارات از دیدگاه فقه اسلام و حقوق ایران
احکام فقهی و حقوقی وکالت
گونه‌های كاربرد قياس در فقه شيعه بر اساس كتاب جواهر الكلام
تبيين مباني فقهي، حقوقي قصاص
تعدي از نص و تنقيح مناط از ديدگاه مذاهب اسلامي
استعانت از كفار از نگاه فقه شيعه
حقوق اجتماعي زن از ديدگاه قرآن و روايات و پاسخ به شبهات منطقه‌ای
بدعت از نگاه فريقين
موانع ارث از نگاه مذاهب خمسه
مسجد و كاركردهاي آن از منظر قران و حديث
بررسي تطبيقي ايمان و اسلام و مراتب آن در قران و حدیث
موارد اتفاق و اختلاف ديه زن و مرد در مذاهب اسلامی و بررسي ادله آن

قاعده اتلاف و موارد كاربرد ان
اضرار به نفس و بررسی مصاديق مستحدثه و مورد ابتلاي  آن از دیدگاه فقه و حقوق
ترجمه و تعليق كتاب (اساس الحكومه الاسلاميه) به زبان اردو
نظام بانكداري اندونزي و تطبيق ان با فقه
نقش زمان و مكان در اجتهاد
اهداف و روش‌های تربیتی قران
قانون‌گذاری در قران
بررسي تطبيقي قواعد حاکم بر مجازات‌ها در قران
حقوق زنان ازنظر فقهی
معاییرالحق و الباطل فی القرآن و السنته
الحقوق الاقتصادیه همراه فی القرآن و الروایات
الحقوق الاجتماعیه فی القرآن الکریم
مثل در قرآن
نقد و بررسي مباني اعلاميه جهاني حقوق بشر از نگاه قرآن
نقش قرآن در تشريح و تبيين حقوق خصوصي
همگرايي و واگرايي مذهب فقهي جعفري و حنفي در اجراي حدود

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات

سوابق اجرایی

مديرگروه اصطلاح‌نامه اصول فقه / پژوهشگاه فرهنگ و معارف
مدیرگروه پژوهشگاه فرهنگ و معارف / مجمع آموزش عالی امام
مديرگروه فقه و حقوق / دانشکده الهيات ميبد

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات

افتخارات

1. رتبه ممتاز حوزه علميه قم در پايه هفتم در سال 1366.
2. دريافت لوح تقدير برای تألیف اصطلاح‌نامه 1378.
3. دریافت لوح تقدیر برای تألیف فقه و قیاس 1383.
4. عضو هیئت‌علمی نمونه دانشگاه يزد و دريافت لوح تقدير 1386.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات