سامان قاسمی فیروزآبادی  سامان قاسمی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212613  32353004 (035)
 ghasemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات