1. حمایت حقوقی از عقب ماندگان ذهنی از منظر حقوق پزشکی و رویه قضایی ایران
 2. نظریه خطر در حقوق ایران؛ از ظهور تا افول
 3. پرداخت خمس از حکم تکلیفی محض تا اشاعه در ملکیت
 4. جایگاه ستون فقرات نظام حقوقی رومی ژرمنی در حقوق اسلام و ایران
 5. ماهیت فقهی - حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی
 6. نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام
 7. شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه
 8. تاملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران
 9. سهام خزانه و چالش های نظری پیرامون آن
 10. تحلیل فقهی حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار
 11. بازپژوهی فقهی -حقوقی ماهیت اوراق سهام
 12. چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)
 13. خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی(بازشناسی و تطبیق نسبت میان سه مفهوم دین، تعهد و حق شخصی)
 14. نفقه زوجه و اقارب ، تقابل دو مفهوم «دین و تعهد»
 15. تصرفات «مَن علیه‌الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)
 16. بررسی تاثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی
 17. بررسی قاعده ی مقابله با خسارات بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران
 18. تلف مبیع در زمان خیار
 19. تبدیل امانت مالکانه به شرعیه
 20. گفتاری در حقیقت امانت مالکانه