مرتضی نبی میبدی  مرتضی نبی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33210000 (035)  32353004 (035)
 mnabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات