مرتضی نبی میبدی

مرتضی نبی میبدی  مرتضی نبی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 33210000 (035)  32353004 (035)
 mnabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar; LinkedIn; ResearchGate
 Faculty of Humanities  Morteza Nabi-Meybodi
 Management Department Assistant Professor

توسط : msabpekar | تاریخ : 1398/06/31 | نظرات