محمدرضا زارع بنادکوکی  محمدرضا زارع بنادکوکی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212415  32353004 (035)
  mr.zare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

تحصیلات دانشگاهی

 • دکتری، مهندسی صنایع - صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران، 1396.
 •  کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه یزد، یزد، ایران، 1389.
 • کارشناسی، ریاضی کاربردی- گرایش کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد، ایران، 1378.

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/08 | نظرات

افتخارات

 • دانش آموخته رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد، 1389.
 • پژوهشگر برتر دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد، 1390.
 • پژوهشگر برتر داستگاه های اجرایی استان یزد، 1392.
 • پژوهشگر برتر دانشجویی در مقطع دکتری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد، 1393.

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/13 | نظرات

مقالات علمی-پژوهشی

 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1396). " تحلیلی بر رتبه بندی دانشگاه های ایران با استفاده از شاخص های علم سنجی "، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 33، شماره 1، صص 162-119.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1396). "آسیب شناسی نظام های رتبه بندی دانشگاه ها از منظر اسناد فرادستی آموزش عالی"، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 20، شماره 1، 52-87.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1395). " بررسی و استخراج معیارهاي مؤثر بر رتبه بنـدي دانشـگاه هـا ي ایـران از منظـر اسناد فرادستی "، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال هشتم، شماره 3، ص 55-87.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1395). " رتبه بندي دانشگاههای ایران بر اساس برون دادهای علمی موضوعات مهندسی"، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال هجدهم، شماره 72 ، ص119-130.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1394). " بررسی نظام های رتبه بندی دانشگاه ها: با رویکرد انتقادی "، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره 65، ص 95.
 • بردبار، غلامرضا؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ موسي بيكي، فريده؛ آبي كاري، معصومه؛ منتظري هدش، نرگس؛ (1393) " پيش بيني روند پژوهش هاي مدیریت منابع انسانی با استفاده ازتحليل سريهاي زماني "، فصلنامه مدیریت منابع انسانی، شماره 18، ص 207-235.
 • زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ اولیاء، محمدصالح؛ منتظری هدش، نرگس؛ (1392). "پيش بيني روند پژوهش هاي مهندسي صنايع با استفاده ازتحليل سريهاي زماني"، مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره¬ای 1-29، شماره 1 ص 87-99.
 • زارع احمد آبادي، حبيب؛ جليلي، پريسا؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1391)." بنگاه های کوچک و متوسط، کارآفرینی و اجبار به رفتارهای غیرقانونی- غیر اخلاقی "، فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، شماره 19، ص 70.
 • زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ اولیاء، محمدصالح؛ (1390). " کاربرد دروس مهندسی صنایع در توانمندسازي مدیران بخش صنعت "، فصلنامه آموزش مهندسی ایران شماره 49 .
 • زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ اولیاء، محمدصالح؛ (1390). " جايگاه علمي کشور ايران در پژوهش هاي مهندسي صنايع "، فصلنامه آموزش مهندسی ایران شماره 50 .

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/15 | نظرات

مقالات علمی-ترویجی

 • زارع بنادکوکی، محمدرضا؛ اولیاء، محمدصالح؛ (1390)." جايگاه ايران در توليدات علمي مهندسي "، رهیافت شماره 48.
 • زارع احمدآبادي، حبيب؛ كشايي، سمانه؛ جوانمردي، محمد؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1390). "پيش بيني ريسك اقدامات پژوهشي در حوزه هاي مختلف تحقيقاتي علم نانو با استفاده از تكنيك شبكه هاي عصبي مصنوعي "، فصلنامه انسان و محيط زيست، شماره 28، ص 57.

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/15 | نظرات

مقالات بین المللی(ISI)

 • Abosedgh, Z., Owlia, M. S., & Zare Banadkoki, M. R., (2012). Application of Text Mining in the Survey of Industrial Engineering Literature. Proceedings of the 2012 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Istanbul, Turkey.
 • Zare Banadkoki, M. R., & Owlia, M. S., (2010). INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN INDUSTRIAL ENGINEERING- A SURVEY. International Conference of Education, Research and Innovation- spain.
 • Amini, M., Mahrami, M., & Zare Banadkoki, M. R.,  (2009). Quality Control of Industrial Color Printer Based on Using Image Processing. In Computer and Electrical Engineering, 2009. ICCEE'09. Second International Conference on (Vol. 2, pp. 457-459). IEEE.
 

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/15 | نظرات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

 • زارع بنادكوكي، محمدرضا، (1397). "بررسی روند پژوهش ها با موضوع تحقیق در عملیات در رشته مهندسی صنایع"، یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1397). "کاربرد تحقیق در عملیات در سیستم های سلامت بر اساس تولیدات علمی "، یازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا، علیمحمدی مجید؛ (1396). " تحلیلی بر روند پژوهش های مهندسی صنایع با تمرکز بر موضوع سیستم های سلامت"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
 • علیمحمدی مجید؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا، (1396). "ارزیابی کارایی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای در حالت عدم اطمینان مورد مطالعاتی مرغداری های استان یزد"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
 • رنجبر، حسین؛  آراسته، محمدعلی؛  زارع بنادکوکی، محمدرضا؛  طایفی نصرآبادی، محمدرضا؛ (1394) " شناسایی و طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت در پذیرش مدیریت دانش"، چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ لطفي، محمدمهدي؛ (1393). " کاربرد ابزار نگاشت شناختی فازی:پژوهش های مهندسی صنایع "، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
 • بردبار، غلامرضا؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ موسي بيكي، فريده؛ آبي كاري، معصومه؛ (1393). " بررسی روند پژوهش های مدیریت منابع انسانی "، کنفرانس بین المللی مدیریت.
 • وحدت زاد، محمدعلي؛ اولياء، محمدصالح؛ حسینی نسب، حسن؛ خادمی زارع، حسن؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1392). " برنامه ريزي استراتژيک دانشگاه ها (مطالعه  موردي دانشگاه يزد)"، کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک .
 • اولياء، محمدصالح؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ (1391). " برنامه درسي مهندسي صنايع: یک مطالعه تطبیقی "، دومین کنفرانس آموزش مهندسی.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ اولياء، محمدصالح؛ المدرسی، سیدمحمدتقي؛ (1389). " بررسی روند پژوهش های مهندسی صنایع "، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
 • وحدت زاد، محمدعلي؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1389). " نقش مديريت و رهبري در فرايند توسعه سازماني دانشگاهها "، همايش چالشهاي مديريت و رهبري در سازمانهاي ايراني.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ وحدت زاد، محمدعلي؛ (1388). " ساختار سيستم هاي توليد يكپارچه VCIM,CIM در موسسات توليدي "، دومين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد.
 • وحدت زاد، محمدعلي؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ احمدی مقدم ارمکی، محسن؛ (1388). " CIM راهبرد گسترش صنايع توليدي كوچك و متوسط ايران "، دومين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ اولياء، محمدصالح؛ (1388). " نقش توانمندسازي كاركنان در اجراي موفق TQM در سازمانها "، سومين كنفرانس توانمند سازي منابع انساني.
 • فخرزاد، محمدباقر؛ زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ (1388). " توانمندسازي كاركنان مبتني بر شايستگي "، سومين كنفرانس توانمند سازي منابع انساني.
 • زارع بنادكوكي، محمدرضا؛ خادمی زارع، حسن؛ (1388). " نقش مديريت دانش و مهندسي همزمان درفرآيندهاي سيستم هاي توليد يکپارچه رايانه اي(CIM)"، اولین کنفرانس ملی مدیریت فرآیند.

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/15 | نظرات

سوابق شغلی

 • کارشناس امور پژوهشی، دانشگاه یزد
 • مدرس مدعو، دانشگاه یزد- دانشگاه علم و هنر- دانشگاه پیام نور
 • مدیر آموزشگاه آزاد ومربی تخصصی دوره های فناوری اطلاعات سازمان آموزش فنی و حرفه ای

توسط : mr.zare | تاریخ : 1396/08/17 | نظرات