محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212611  32353004 (035)
 dehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات