علایق پژوهشی

  • ارزیابی و مدیریت عملکرد؛
  • تحلیل پوششی داده ها (DEA)؛
  • تصمیم گیری چندشاخصه (MADM)؛
  • تصمیم گیری چندهدفه (MODM)؛
  • مدل سازی پویایی های سیستم (SDM)؛
  • علم مدیریت فازی (FMS)؛

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات