محمد راعی دهقی  محمد راعی دهقی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33210000 (035)  32353004 (035)
 raei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات