مهدی فیض پور  مهدی فیض پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212477  32353004 (035)
 feizpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات

سوابق تحصیلی

* دکترای مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، 1394   عنوان رسالۀ دکترا: بررسی سازوکار افزایش دانسیته در سرامیک پیزوالکتریک KNN

* کارشناسی ارشد الکتروسرامیک، دانشگاه شیراز، 1388
  عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد: بررسی و توسعۀ پیزوسرامیک‌های عاری از سرب بر پایۀ نایوبات‌های قلیایی

* کارشناسی مهندسی سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384
  عنوان پایان نامه کارشناسی: بررسی تأثیر نوع آلومینا، درصد پاداکسیدان و دمای پخت بر رفتار انبساط خطی پایدار دیرگدازهای آلومینا - منیزیا - گرافیت (بررسی فاز زمینه)

توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات

سوابق تدریس

* 1387-1391: استاد مدعو گروه مهندسی سرامیک دانشگاه آزاد اسلامی – واحد میبد 

تدریس در مقطع کارشناسی درس های خواص الکتریکی، نوری و حرارتی سرامیک‌ها و الکتروسرامیک‌ها، مبانی برنامه نویسی کامپیوتر، انتقال مطالب علمی و فنی و آزمایشگاه پرسلان (چینی)


* 1394: استاد مدعو گروه کارشناسی سرامیک دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی امام خمینی (ره) میبد

تدریس درس های شیمی فیزیک مواد، خواص سرامیک ها و روش شناخت سرامیک ها

توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات

سوابق پژوهشی

* 1389-1391 : کارشناس پژوهشی آزمایشگاه آنالیز حرارتی DSC و Ellipsometry در پژوهشکده فن‌آوری نانو و مواد پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی

* 1387-1388 : همکاری با مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز و مجری طرح ساخت دستگاه اندازه‌گیری ثابت دی‌الکتریک و تلفات ماده در دما و فرکانس‌‌های مختلف

توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات

علایق پژوهشی

* سنتز پودر و زینتر سرامیک های مهندسی

* خواص الکتریکی سرامیک های پیشرفته

* روش های نوین شناسایی و آنالیز مواد

توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات

عضویت در انجمن ها

* عضو پیوستۀ انجمن سرامیک ایران (1382 تاکنون)

توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات

مقالات

* M. Feizpour et. al., “Synthesis and characterization of lead-free piezoelectric (K0.50Na0.50)NbO3 powder produced at lower calcination temperatures: A comparative study with a calcination temperature of 850 ˚C”, Journal of the European Ceramic Society, 36 (2016) 1595-1603.

* M. Feizpour et. al., “Solid-state sintering of (K0.5Na0.5)NbO3 synthesized from an alkali-carbonate-based low-temperature calcined powder”, Materials and Technology, 49 (2015) 975-982.

* M. Feizpour et. al., “Microwave-assisted synthesis and sintering of potassium sodium niobate lead-free piezoelectric ceramics”, Ceramics International 40 (2014) 871-877.

* مهدی فیض‌پور و دیگران، "سنتز پودر و زینتر سرامیک پیزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسیم- سدیم"، مجلۀ مواد مهندسی، جلد 2، شمارۀ 2، صص 184-175 (1389).
 
* مهدی فیض‌پور و دیگران، "تأثیر فرمولاسیون و دمای زینتر بر تغییر طول پایدار دیرگدازهای آلومینا-منیزیا-گرافیت با استفاده از طراحی آزمایش Box – Behnken"، مجلۀ مواد مهندسی، جلد 1، شماره 4، صص 368-355 (1388).

* مهدی فیض‌پور و دیگران، "زینتر چندمرحله ای سراميک پيزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسيم سدیم"، نهمین کنگرۀ سرامیک ایران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف (1392).

* مهدی فیض‌پور و دیگران، "بررسی اثر اندازه ذرات پودر سنتزشده بر زینترپذیری و خواص الکتریکی سراميک پيزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسيم سدیم دوپ شده با ليتيم"، اولین همایش تخصصی الکتروسرامیک، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی (1391).

* مهدی فیض‌پور و دیگران، "بررسی اثر افزودن نانو WO3 بر خواص دی‌الکتریک و فروالکتریک پيزوسراميک عاری از سرب نایوبات پتاسيم- سدیم زینتر شده در کورۀ مایکروویو"، اولين همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود (1390).

* مهدی فیض‌پور و دیگران، "تاثير حرارت دهی مایکروویو بر کلسيناسيون، سنتز پودر و زینتر سراميک پيزوالکتریک عاري از سرب نایوبات پتاسيم- سدیم"، هشتمين کنگره سراميک ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران (1390).

* مهدی فیض‌پور و عبدالغفار برزگر، " پيزوسراميک های عاری از سرب بر پایه نایوبات های قليایی"، همایش ملی مواد نو، کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی (1387).

توسط : feizpour | تاریخ : 1395/12/22 | نظرات