مریم السادات نبوی میبدی  مریم السادات نبوی میبدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه معارف  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 mnabavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی میبدی
  Google Scholar