عباسعلی آرامی اردکانی  عباسعلی آرامی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 arami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
علی آزادی نژاد  علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 307  32353004 (035)
 azadinejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
اردوان ارژنگ  اردوان ارژنگ  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی  دانشیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 arzhang meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حسین اسلامی  حسین اسلامی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 heslami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مهدی اکابری تفتی  مهدی اکابری تفتی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 akaberi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مجتبی انصاری  مجتبی انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 سرپرست گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 ansari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
حمید بابایی میبدی  حمید بابایی میبدی  دانشکده علوم انسانی
 سرپرست گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 babaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
Google Scholar
هادی برزگر بفروئی  هادی برزگر بفروئی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 hadi.barzegar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 
هادی پورمحمدی  هادی پورمحمدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 pormohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
Google Scholar
نصرالله جعفری خسروآبادی  نصراله جعفری خسروآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 jafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
خدیجه جهانبانی اردکانی  خدیجه جهانبانی اردکانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 jahanbani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
شهناز حجتی نجف آبادی  شهناز حجتی نجف آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 hojati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
حمید حمیدیان  حمید حمیدیان  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 304  32353004 (035)
 hamidiyan meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
زهره دهقان پور  زهره دهقان پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 dehghanpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سعید دهقان خاوری  سعید دهقان خاوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 saeed.khavari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 306  32353004 (035)
 dehghani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین دهقانی محمودآبادی  محمدحسین دهقانی محمودآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 304  32353004 (035)
 dehghani.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدرضا رحمت  محمدرضا رحمت  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 rahmat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
حمید روستائی صدرآبادی  حمید روستائی صدرآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 rostaei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدرضا زارع بنادکوکی  محمدرضا زارع بنادکوکی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
  mr.zare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
Google Scholar
احمد زارع زردینی  احمد زارع زردینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 313  32353004 (035)
 zarezardini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
حسن زارعی محمود آبادی  حسن زارعی محمود آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 h.zarei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 سرپرست گروه مدیریت (مالی-صنعتی)  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 zarei.m meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate
محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده علوم انسانی
 سرپرست گروه جغرافیا  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 sazegari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محسن سرداری زارچی  محسن سرداری زارچی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 sardari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
احسان سلیمی  احسان سلیمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 salimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 
محمدعلی صحتی  محمدعلی صحتی  دانشکده فنی و مهندسی
 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 masehati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
کمال صحرائی اردکانی  کمال صحرائی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 sahraei meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدصادق طالبی  محمدصادق طالبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 talebi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
منصور طرفداری  منصور طرفداری  دانشکده علوم انسانی
 مدیر گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 301  32353004 (035)
 tarafdari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین عبدالرحیمیان  محمدحسین عبدالرحیمیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 abdalrahimiyan meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیدحسین عظیمی دخت شورکی  سیدحسین عظیمی دخت شورکی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 s.h.azimidokht meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
فخرالسادات علوی  فخرالسادات علوی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 f.alavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مصطفی علیزاده  مصطفی علیزاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  دانشیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 alizadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
علیرضا فاخرزاد  علیرضا فاخرزاد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 201  32353004 (035)
 a_fakherzad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مهران فاطمی  مهران فاطمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 yazdfatemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 
مهدی فیض پور  مهدی فیض پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 feizpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سامان قاسمی فیروزآبادی  سامان قاسمی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 308  32353004 (035)
 ghasemi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
بهزاد کریمی  بهزاد کریمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 308  32353004 (035)
 karimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
عباس کلانتری خلیل آباد  عباس کلانتری خلیل آباد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 212  32353004 (035)
 abkalantari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
مجتبی گلمحمدی شورکی  مجتبی گلمحمدی شورکی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 golmohammadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar

نفیسه متولی زاده نائینی  نفیسه متولی زاده نائینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 110  32353004 (035)
 motavallizade meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حسین محبی  حسین محبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت صنعتی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 h.mohebbi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
اردوان ارژنگ  سیدحسن مرتضوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 hassanmortazavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محسن مروی نام بغدادآبادی  محسن مروی نام بغدادآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 marvinam meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حیدر مفتاحی زاده  حیدر مفتاحی زاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 meftahizadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمدرضا ملک ثابت  محمدرضا ملک ثابت  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 maleksabet meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سمیه سادات موسوی  سمیه سادات موسوی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 mousavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
سیدمحمد موسوی بفروئی  سیدمحمد موسوی بفروئی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 مدیر گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 310  32353004 (035)
 muosavi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 moayedfar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
محمد میرابی  محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 مدیر گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 303  32353004 (035)
 mirabi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
علی محمد میرجلیلی  علی محمد میرجلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 311  32353004 (035)
 almirjalili meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar
یحیی میرحسینی  یحیی میرحسینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 mirhoseini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
سیداحمد میرخلیلی  سیداحمد میرخلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 سرپرست گروه دروس عمومی(سرویسی)  استادیار
 32357500 (035) داخلی 314  32353004 (035)
 mirkhalili meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیدمصطفی میرمحمدی میبدی  سیدمصطفی میرمحمدی میبدی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 mirmohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
Google Scholar
 نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 neshat meybod.ac.ir  صفحه شخصی
Google Scholar
محمدرضا نصر اصفهانی  محمدرضا نصر اصفهانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 nasresfahani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
راضیه نظری  راضیه نظری  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 r.nazari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
محمد نظری ندوشن  محمد نظری ندوشن  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 nazari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
شهاب الدین وحیدی مهرجردی  شهاب الدین وحیدی مهرجردی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 vahidi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
Google Scholar
نجف یزدانی  نجف یزدانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 yazdani meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar