جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  دانشیار
 33212605  32353004 (035)
 j.nouri meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

 کارشناسی تاریخ  از دانشگاه ارومیه در سال 1385
کارشناسی ارشد تاریخ گرایش ایران اسلامی از دانشگاه اصفهان در سال 1387
دکتری تاریخ گرایش ایران اسلامی از دانشگاه اصفهان در 1393
عنوان رساله دکتری « بررسی و تحلیل مقایسه ای نهاد دادرسی و نظام قضایی سلجوقیان و ایلخانان مغول»

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/20 | نظرات

سوابق پژوهشی

 مقالات تالیفی:
- «محکمه یارغو : پژوهشی در باب محکمه قضایی مغولان» منتشر شده در  مجله علمی و پژوهشی تاریخ ایران و اسلام دانشگاه الزهراء، زمستان 1393، شماره 24 ، صص139-157 (تالیف - علمی و پژوهشی)
-«ابن خلدون و نقد روایت های تاریخ نگاران متقدم : مطالعه موردی سقوط برمکیان ». فصلنامه علمی و پژوهشی تاریخ اسلام در آیینه پژوهش (پذیرفته شده- تالیف- علمی و پژوهشی- در آستانه چاپ)
-«نگرشی بر مهمترین مولفه های تاریخ نگاری ابوریحان بیرونی و کاربست آن در تاریخ نگاری فرهنگی » فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش های تاریخی ایران و اسلام دانشگاه زاهدان ، (پذیرفته شده- تالیف- علمی و پژوهشی- در آستانه چاپ)

-((  the position of chief justice (ghazi-al-ghozzat)in the Seljuk ear))  , Internationnal  journal  of education and  research,vol.2 No .7 July2014

- « اوضاع سیاسی کرمانشاه در عصر صفویه با تکیه بر ایل زنگنه» منتشر شده در مجله تاریخ پژوهی دانشگاه فردوسی مشهد،پاییز و زمستان 1388 ، شماره 40 و 41    
-«پناهندگی میرزا هاشم خان نوری به سفارت انگلستان» منتشر شده در مجله نقش جهان دانشگاه اصفهان ،1390 ، شماره 10 
- معماری در کرمانشاهان عصر صفوی منتشر شده در مجموعه معماری اصفهان دایره المعارف حوزه هنری اصفهان 1389  
- «کردهای ایرانی تبار » نقد کتاب سده های سروری  منتشر شده در مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، خرداد 1390 ، شماره 157
- «سلاجقه در اصفهان» منتشر شده در مجله کتاب ماه تاریخ و جعرافیا، خرداد 1391 ،شماره 169
- «قراردادهای مرزی »منتشر شده درمجله ماه تاریخ و جغرافیا ، مهر 1391 ، شماره 173 
- «گیلان عصر ایلخانان » منتشر شده در مجله ماه تاریخ و جغرافیا،اردیبهشت 1391 ، شماره 168 
 مقالات چاپ در همایش ها:
- «اصفهان پایتخت آل زیار » منتشر شده در مجموعه مقالات همایش بین المللی اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام ، دی ماه 1385 
- «جایگاه والی نشین اردلان در مناسبات دول صفویه و عثمانی»  منتشر شده در مجموعه مقالات همایش ملی اردلان شناسی،دانشگاه کردستان، زمستان 1390 
- «بررسی اوضاع سیاسی کرمانشاه در عصر زندیه» منتشر شده در مجموعه مقالات همایش بین المللی زندیه دانشگاه شیراز ،بهار 1387
-«روابط زیاریان با خلفای عباسی : از مرداویج تا وشمگیر» ارائه و منتشر شده در مجموعه مقالات نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، 1385
-«تحولات حیات شهری در کرمانشاهان عصر صفوی» ارائه و منتشر شده در مجموعه مقالات دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ، 1386

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/20 | نظرات

زمینه های همکاری

تاریخ ایران در دوران میانه

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/20 | نظرات