حسین عابدینی  حسین عابدینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33210000 (035)  32353004 (035)
 abedini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات