حیدر مفتاحی زاده  حیدر مفتاحی زاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 meftahizadeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar