حمید آبیار فیروزآبادی  حمید آبیار فیروزآبادی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33210000 (035) داخلی 2417  32353004 (035)
 habyar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar