حمید آبیار فیروزآبادی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  استادیار
 33212507  32353004 (035)
 abyar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar