حامد محمودیان  حامد محمودیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 h.mahmoodian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar