هادی برزگر بفروئی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212478  32353004 (035)
 hadi.barzegar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar

سوابق تحصیلی

* دکترای مهندسی مواد - سرامیک، دانشگاه تربیت مدرس، فروردین 1394 
عنوان رسالۀ دکترا: تاثیر نانوپودر TiO2 و روش سینتر بر ریزساختار و خواص دی­الکتریک سرامیک­ های ZnNb2O6  سنتز شده به روش مکانیکی- شیمیایی

* کارشناسی ارشد مهندسی مواد - سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، اسفند 1388
  عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد: سنتز درجا نانوکامپوزیت گاماآلومینا-نانولوله کربن

توسط : hadi.barzegar | تاریخ : 1396/09/01 | نظرات

علایق پژوهشی

• الکترو سرامیک ها
• برررسي سينتر نانو پودرهاي سراميکي با روش هاي مختلف سينتر
• سنتز پودرهاي سراميکي با روش هاي مکانیکی و شیمیایی
• نانوکامپوزيت ها و مواد نانوساختار سراميکيتوسط : hadi.barzegar | تاریخ : 1396/09/02 | نظرات

افتخارات

* دریافت جایزه دوسالانه پروفوسور مارقوسیان به عنوان پژوهشگر برتر درسال 1394 از طرف انجمن سرامیک ایران
* دریافت گرنت پژوهشی از آکادمی علوم چین در سال 2013
* دریافت گرنت پژوهشی از پزوهشگاه مواد و انرژی از سال 1387 تا 1392
* دریافت گرنت پژوهشی از دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1389
* انتخاب مقاله " Synthesis of Nano composite powders of Gamma-alumina-carbon nanotube by sol-gel method" به عنوان 25 مقاله برتر مجله Advanced Powder Technology

توسط : hadi.barzegar | تاریخ : 1396/09/01 | نظرات

مقالات علمی

  • مقالات ISI
1. H. Ghobadi, T. Ebadzadeh, Z. Sadeghian, H. Barzegar-Bafrooei, A. Nemati, Microwave-assisted sintering of Al2O3-MWCNT nanocomposites, Ceramics International, 43 (2017) 6105–6109.
2. H. Barzegar Bafrooei, E. Taheri Nassaj, T. Ebadzadeh, C. F. Hu, A. Sayyadi-Shahraki, T. Kolodiazhnyi, Sintering behavior and microwave dielectric characteristics of ZnTiNb2O8 ceramics achieved by reaction sintering of ZnO-TiO2-Nb2O5 nanosized powders, Ceramics International, 42 (2016) 3296-3303.
3. A. Sayyadi-Shahraki, E. Taheri-Nassaj, S.A. Hassanzadeh-Tabrizi, H. Barzegar-Bafrooei, “Microwave dielectric properties and chemical compatibility with silver electrode of Li2TiO3 ceramic with Li2O–ZnO–B2O3 glass additive”, Physica B: Condensed Matter, 457 (2015) 57-61.
4. Hossein Ghobadi, Ali Nemati, Touraj Ebadzadeh, Zahra Sadeghian, Hadi Barzegar-Bafrooei, Improving CNT distribution and mechanical properties of MWCNT reinforced alumina matrix”, Materials Science and Engineering: A, 617 (2014) 110-114.
5. H. Barzegar Bafrooei, E. Taheri Nassaj, T. Ebadzadeh, C. F. Hu, “Sintering behavior and microwave dielectric properties of nano Zinc Niobate powder”, Ceramics International, 40 (2014) 14463-14470.
6. H. Barzegar Bafrooei, E. Taheri Nassaj, C. F. Hu, Q. Huang, T. Ebadzadeh, “Microwave sintering of nanopowder ZnNb2O6: densification, microstructure and microwave dielectric properties”, Physica B: Condensed Matter, 454 (2014) 35-41.
7. Masoud Hafezi, Ali Nadernezhad, Maryam Mohammadi, Hadi Barzegar Bafrooei, Hossein ohammadi, “Effect of ball milling time on the synthesis of nanocrystalline merwinite via mechanical activation and heat treatment”, International Journal of Materials Research, 105 (2014) 460-473.
8. Ali Nadernezhad, Fathollah Moztarzadeh, Masoud Hafezi, Hadi Barzegar-Bafrooei, “Two step sintering of a novel calcium magnesium silicate bioceramic: Sintering parameters and mechanical characterization”, Journal of the European Ceramic Society, 34 (2014) 4001-4009.
9. H. Barzegar Bafrooei, E. Taheri Nassaj, T. Ebadzadeh, C. F. Hu, “A comparative study of ZnNb2O6 nanoceramics synthesized by high energy ball milling and subsequent conventional and microwave annealing”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 25 (2014) 1770-1777.
10. H. Barzegar Bafrooei, E. Taheri Nassaj, T. Ebadzadeh, C. F. Hu, “Reaction sintering of nano-sized ZnO-Nb2O5 powder mixture: sintering, microstructure and microwave dielectric properties”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 25 (2014) 1620-1626.
11. A. Sayyadi-Shahraki, E. Taheri-Nassaj, S.A. Hassanzadeh-Tabrizi, H. Barzegar-Bafrooei, “A new temperature stable microwave dielectric ceramic with low-sintering temperature in Li2TiO3 - Li2Zn3Ti4O12 system”, Journal of Alloys and Compounds, 597 (2014) 161-166.
12. M.H. Sarrafi, H. Barzegar Bafrooei, M. Feizpour, T. Ebadzadeh, M. Harir Foroush, “Microwave assisted synthesis and sintering of Mg4Nb2O9 nano-powder produced by high energy milling”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 25 (2014) 946-951.
13. A. Sayyadi-Shahraki, E. Taheri-Nassaj , H. Barzegar Bafrooei, S. A. Hassanzadeh Tabrizi, “Microwave dielectric properties of Li2ZnTi3O8 ceramics prepared by reaction-sintering process”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 25 (2014) 1117-1121.
14. A. Sayyadi-Shahraki, E. Taheri-Nassaj, S. A. Hassanzadeh-Tabrizi, H. Barzegar-Bafrooei, “Low temperature cofirable Li2Zn3Ti4O12 microwave dielectric ceramic with Li2O–ZnO–B2O3 glass additive”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 25 (2014) 355-360.
15. H. Barzegar Bafrooei, T. Ebadzadeh, H. Majidian “Microwave synthesis and sintering of Forsterite nanopowder produced by high energy ball milling”, Ceramics International, 40 (2014) 2869-2876.
16. Mahdi Feizpour, Hadi BarzegarBafrooei, Roghayeh Hayati, Touradj Ebadzadeh, “Microwave-assisted synthesis and sintering of potassium sodium niobate lead-free piezoelectric ceramics”, Ceramics International, 40 (2014) 871-877.
17. H. Barzegar Bafrooei, T. Ebadzadeh, “MgAl2O4 nanopowder synthesis by microwave assisted high energy ball-milling”, Ceramics International, 39 (2013) 8933-8940.
18. Sh. Mohseni Meybodi, H. Barzegar Bafrooei, T. Ebadzadeh, M.Tazike, “Microstructure and mechanical properties of Al2O3–20 wt%Al2TiO5 composite prepared from alumina and titaniana nopowders”, Ceramics International, 39 (2013) 977-982.
19. H. Barzegar Bafrooei, T. Ebadzadeh, M. Tazike “A Survey on Dispersion Mechanisms of Multi-Walled Carbon Nanotubes in an Aqueous Media by UV-Vis, Raman Spectroscopy, TGA, and FTIR”, Journal of Dispersion Science and Technology, 33 (2012) 955–959.
20. Mohammad Hassan Vasheghani, Ehsan Marzban rad, Cyrus Zamani, Mohamed Aminy. Babak Raissi, Toraj Ebadzadeh, Hadi Barzegar-Bafrooei, “Effect of Al2O3 phases on the enhancement of thermal Conductivity and viscosity of Nano fluids in engine oil”, Heat Mass Transfer 47 (2011) 1401–1405.
21. H. Barzegar Bafrooei, T. Ebadzadeh, “In situ synthesis of gamma alumina-carbon nanotube nanocomposite powder by sol-gel method”, Advanced Powder Technology, 22 (2011) 366–369.
22. T. Ebadzadeh, H. Barzegar bafrooei, “synthesis and sintering of mullite ceramics using microwave heating”, Advances in science and Technology 62 (2010) 232-234.
  • مقالات چاپ شده در مجلات داخلی
1- هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، محمد حسن امین، علیرضا آقایی، جعفر جعفری پورمیبدی، "دیسپرز کردن نانو لوله های کربنی در محیط آبی به منظور استفاده در نانوکامپوزیت های زمینه سرامیکی"، مجله تخصصی مواد نانوکامپوزیتی، دانشگاه آزاد شاهرود، بهار 1388.
2- هادی برزگر بفروئی، محسن حاجی، "ویژگی ها و کاربرد روش سل - ژل برای تولید سرامیک های پیشرفته"، مجله اعجاز خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، 1387.
3- محسن حاجی، مسعود علیزاده، تورج عبادزاده، هادی برزگر بفروئی، محمدحسن امین، "مروری بر فرآیند ریخته گری ژلی در شکل دهی سرامیک ها"، مجله انجمن سرامیک ایران، دانشگاه علم و صنعت، زمستان 1388.
4- شهرزاد محسنی میبدی، هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، "تاثیر مخلوط پودری نانوساختار آلومینا-تیتانیا بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al2O3-20 "wt%Al2TiO5، مجله تخصصی مواد نانوکامپوزیتی، دانشگاه آزاد شاهرود، زمستان 1389.
5- هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، ماریه تازیکه، "تاثیر افزودن نانولوله - کربن (CNT) به سل بوهمیت بر استحاله فازی و مورفولوژی نانوکامپوزیت گاما آلومینا-نانولوله کربن"، مجله تخصصی مواد نانوکامپوزیتی، دانشگاه آزاد شاهرود، زمستان 1389.
6- داوود قهرمانی، تورج عبادزاده، هادی برزگر بفروئی، "بررسی اثر نانو پودر آلومینا بر روی مقاومت به شوک حرارتی نانوکامپوزیت آلومینا-مولایت، مجله تخصصی مواد نانوکامپوزیتی"، دانشگاه آزاد شاهرود، بهار 1390.
  • مقالات ارئه شده در کنفرانس های داخلی
1. احمد صيادي شهركي، احسان طاهري نساج، سيد علي حسن زاده تبريزي، هادي برزگر بفروئي، "بررسي اثر افزودن شيشه Li2O-ZnO-B2O3 بر خواص مايكروويو دي الكتريك سراميك Li2Zn3Ti4O12" نهمين كنگره سراميك ايران، 1392.
2. علی نادرنژاد، فتح الله مظطرزاده، مسعود حافظی، هادی برزگر بفروئی، "تاثير فرايند سينتر دو مرحله اي بر خواص مكانيكي مرونيت نانوساختار"، نهمین کنگره سرامیک ایران، 1392.
3. ايمان مباشرپور، اسماعيل صلاحي، هادي برزگربفروئي، محسن ابراهيمي، "پارامترهاي موثر برحذف فلز سنگين  Cu+2  از محلول هاي آبي توسط نانوكامپوزيت CNT- "Al2Oدومين همايش ملي مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي، 1390.
4. ايمان مباشرپور، اسماعيل صلاحي، هادي برزگربفروئي، محسن ابراهيمي، "بررسي سينتيك فرآيند جذب يون Cu+2 برروي نانوكامپوزيت نانولوله كربني - گاما آلومينا درمحيط آبي"، اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي ، 1390.
5. داود قهرماني، صاحبعلي منافي، تورج عبادزاده، هادي برزگربفرويي، "تخليص سنگ آپاتيت و بررسي خواص حرارتي آن"، اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي، 1390.
6. هادي برزگربفروئي، محمدحسن صرافي، تورج عبادزاده، "بررسي رفتار سينتز واكنشي سراميكهاي نايوبات منيزيم با استفاده از نانوپودرهاي تهيه شده با روش آسياب پرانرژي"، اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي، 1390.
7. هادي برزگربفروئي، محمدحسن صرافي، تورج عبادزاده،  "سنتز دماي پايين نانوپودر Mg4Nb2O9 با استفاده از گرمادهي مايكروويو"، اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي، 1390.
8. هادي برزگربفرويي، تورج عبادزاده، داود قهرماني، سيدبهزاد بفرويي، "تاثير افزودن نانولوله كربن به سل بوهميت براستحاله فازي و مورفولوژي نانوكامپوزيت گاما آلومينا - نانولوله كربن"، اولين همايش ملي نانومواد و نانو تكنولوژي، 1390.
9. مهدی فیض پور، هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، "تاثير حرارت‌دهی مايکروويو بر کلسيناسيون، سنتز پودر و زينتر سراميک پيزوالکتريک عاری از سرب نايوبات پتاسيم- سديم"، هشتمین كنگره سراميك ايران ، اردیبهشت 1390.
10. تورج عبادزاده، هادی برزگر بفروئی، "تاثیر گرمادهی مایکروویو بر چگالش، ریزساختار و استحاله فازی نانوذرات تیتانیا"، هشتمین كنگره سراميك ايران ، اردیبهشت 1390.
11. هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، "بررسی تاثیر تف جوشی همزمان گرمادهی مایکروویو و کوره بر ریزساختار مولایت نانوساختار"، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، 1389.
12. هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، "تشکیل مولایت نانوساختار از تف جوشی واکنشی آلومینا وسیلیکا ژل با استفاده از گرمادهی مایکروویو"، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، 1389.
13. هادي برزگر بفروئي، محمد حسن امين، تورج عباد زاده، سيد محمد علي فاطمي نيا، ساسان قشقايي، "سنتز دماي پايين نانولوله هاي کربني آمورف با استفاده از فروسن و کلريد آمونيوم"، همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژي، 1388.
14. هادي برزگر بفروئي، تورج عباد زاده ، محمد حسن امین، ساسان قشقايي، "تاثیر نوع ترکیبات آلی – فلزی بر سنتز نانولوله های کربنی آمورف"، همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژي، 1388.
15. هادي برزگر بفروئي، تورج عبادزاده، محمدحسن امين: "سنتز درجا پودر نانوکامپوزيت گاما آلومينا – نانولوله کربني"، پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو، 1388.
16. هادي برزگر بفرويي، تورج عبادزاده، محمد حسن امين، جعفر جعفري پور ميبدي، "بررسي گروه هاي عاملي ايجاد شده بر سطح نانولوله کربن با استفاده از تکنيک هاي طيف سنجي رامان(Raman spectroscopy)  ، طيف سنجي مادون قرمز(FTIR) و آناليز توزين حرارتي(TGA)"، هفتمین كنگره سراميك ايران ، اردیبهشت 1388.
17. هادي برزگر بفرويي، محمد حسن امين، تورج عبادزاده، جعفرجعفري پورميبدي،سيد بهزاد طباطبائي بفرويي، "ديسپرز کردن نانولوله هاي کربني در محيط هاي آبي با استفاده ازسورفکتنت و روش شيميايي"، هفتمین كنگره سراميك ايران ، اردیبهشت 1388.

توسط : hadi.barzegar | تاریخ : 1396/09/01 | نظرات

ثبت اختراعات

1-عنوان اختراع: "سنتز درجا پودر نانوکامپوزيت گاما آلومينا – نانولوله کربني"، شماره ثبت اختراع: 57090
2- عنوان اختراع: "سنتز نانولوله های کربنی آمورف با استفاده از ترکیبات آلی - فلزی"، شماره ثبت اختراع: 57611
3-عنوان اختراع: " ديسپرز کردن نانولوله هاي کربني در محيط آبي با استفاده ازسورفکتنت"، شماره ثبت اختراع: 57610
4-عنوان اختراع: " ديسپرز کردن نانولوله هاي کربني با استفاده از گروه های عاملی در محیط آبی"، شماره ثبت اختراع: 5789

توسط : hadi.barzegar | تاریخ : 1396/09/02 | نظرات

سوابق تدریس

1388-1390: همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد به عنوان استاد مدعو به مدت 4 نیمسال تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی مواد - سرامیک
1390: همکاری با آموزشکده امام خمینی میبد به عنوان استاد مدعو به مدت یک نیمسال تحصیلی در مقطع کارشناسی مهندسی مواد - سرامیک
1395 تا کنون: گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حایری میبد


توسط : hadi.barzegar | تاریخ : 1396/09/02 | نظرات

سوابق پژوهشی

1392-1387: همکار پروژه، پژوهشگاه مواد و انرژی
1391- 1392: همکار پروژه، گروه موحد دانش، سپند
1394-1396: عضو گروه تالیف کتب فنی و حرفه ای، رشته سرامیک

توسط : hadi.barzegar | تاریخ : 1396/09/02 | نظرات

پروژه های اتمام یافته

1- "نانو مواد اکسید منیزیم (روش های سنتز، خواص و کاربردها)"، هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج (خاتمه یافته).
2-"بررسی روش های شکل دادن سرامیک ها"، هادی برزگر بفروئی، حسین تورانیان، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج (خاتمه یافته).
3-"سنتز دمای پایین نانولوله های کربنی آمورف با استفاده از ترکیبات آلی- فلزی"، هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، پژوهشگاه مواد وانرژی کرج (خاتمه یافته).
4-"تاثیر سینترینگ دومرحله ای بر میکروساختار و خواص مکانیکی مولایت نانوساختار"، هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج (خاتمه یافته).  
5-"تاثیر روش های مختلف تف جوشی بر استحکام و ریزساختار کامپوزیت آلومینا- آلومینیوم تیتانایت (Al2O3-Al2TiO5)"، هادی برزگر بفروئی، شهرزاد محسنی میبدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد (خاتمه یافته).
6- "بررسی تاثیر فرآیندهای مختلف تف جوشی بر ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیک پیزوالکتریک عاری از سرب نایوبات پتاسیم - سدیم"، هادی برزگر بفروئی، مهدی فیض پور، تورج عبادزاده، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج (خاتمه یافته).
7 –  " سنتز، ارزيابي و ويژگيهاي دي الکتريک سراميک هاي Mg4Nb2O9 تهيه شده با استفاده از مايکروويو سينترينگ" ،  هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، محمد حسن صرافی، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج (خاتمه یافته)
8- "حذف یون Cu از محلول های آبی با استفاده از پودر نانوکامپوزیت گاما آلومینا-نانولوله کربن"، هادی برزگر بفروئی، ایمان مباشرپور، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج (خاتمه یافته).
9-"تاثیر فعال سازی مکانیکی بر سینترینگ و ریزساختار اسپینل"، هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج (خاتمه یافته).
10-"سنتز و سینتریگ سرامیک های فورستریتی با استفاده از گرمادهی مایکروویو"، هادی برزگر بفروئی، تورج عبادزاده، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج (خاتمه یافته).

توسط : hadi.barzegar | تاریخ : 1396/09/02 | نظرات

سوابق اجرائی

1387: عضو کمیته اجرائی "همایش ملی مواد نو"، پژوهشگاه مواد و انرژی
1387: عضو کمیته اجرائی "همایش ملی انرژی و محیط زیست"، پژوهشگاه مواد و انرژی
1388: عضو کمیته اجرائی و مسئول برگزاری کارگاه های آموزشی "اولین همایش ملی مواد نسوز"، پژوهشگاه مواد و انرژی
1396-1394: عضو شورای برنامه ریزی کتب فنی  و حرفه ای، رشته سرامیک

توسط : hadi.barzegar | تاریخ : 1396/09/02 | نظرات