مرتبه علمی و وابستگی دانشگاهی

استادیار گروه ایران شناسی

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/28 | نظرات

سوابق آموزشی

- گذراندن دوره یک ساله پسادکتری تحت نظر استاد فقید، دکتر صادق آئینه وند به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان.  
- اخذ مدرک دکتری تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1391. عنوان رساله: «تبیین جایگاه زنان در پزشکی عصر صفویه».
- اخذ مدرک کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1383. عنوان پایان نامه: «بحران نان در ایران از مشروطه تا پایان جنگ جهانی دوم».
- اخذ مدرک کارشناسی تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1381.

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/28 | نظرات

سوابق پژوهشی

1- کتاب های تألیفی:
- ناصرالدین شاه، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، تهران: 1392.
- زنان در گفتمان پزشکی ایران با تکیه بر عصر صفویه، انتشارات پژوهشکدۀ تاریخ اسلام، تهران: 1395.
-زمان نگری و کیهان باوری در عصر صفویه: پنج جستار تاریخی در باب زمان و مکان، انتشارات ققنوس، تهران: 1396.
- شاه اسماعیل صفوی و تغییر مذهب، انتشارات ققنوس، تهران: 1397. 

2- کتاب های ترجمه ای:
- ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران، نوشته اندرو جی. نیومن، انتشارات افکار، تهران: 1393.
-خانه های تاریخ: خوانشی انتقادی از تاریخ و نظریه در سده بیستم، نوشته آنا گرین و کاتلین تروپ، نشر مرکز، تهران: 1400.  

3- مقالات علمی- پژوهشی:
- «مکتب تاریخ نگاری آنال»، تاریخ و تمدن اسلامی، بهار و تابستان 1389، شماره 11، صص 167-196.
- «پزشکی مسلمانان در سده های میانه؛ ریشه ها و مبانی نظری»، با همکاری دکتر سید هاشم آقاجری و دکتر بهرنگ صدیقی، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، زمستان 1390، سال سوم، شماره 10، صص 1-28.
- «منبع شناسی پزشکی مسلمانان»، تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، سال نهم، پاییز و زمستان 1392، ش 18، صص 141-161. 
- «پیوند تاریخ نگاری با ستاره شناسی و تنجیم در عصر صفویه (907-1148ق)»، تاریخ و تمدن اسلامی، شمارۀ 22، پائیز و زمستان 1394، صص 135-170.
- «نقش پزشکان مهاجر عصر صفوی در ترویج زبان فارسی در شبه قاره هند»، با مشارکت زهرا اسلامی فرد، نزهت احمدی و فرزانه غفاری، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ پزشکی، دوره 28، شماره 28، پائیز 1395، صص 19-26.
- «نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، دوره 18، شماره 10، شماره پیاپی 62، دی 1397، صص 245-267.

- «بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعه اسلامی دوره میانه»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، دوره 20، شماره 1، فروردین 1399، صص 257-273.
- «بازخوانی حقوق زنان شهرنشین در دوران قاجاریه بر اساس اسناد آرشیوی دنیای زنان در عصر قاجار»، با همکاری الناز باقری ابیانه، تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال دهم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1399، صص 35-62.

- 'European Medicine and Physicians in Safavid Iran,' Zahra Eslamifard, Behzad Karimi and Hamed Ahansazan, Research on History of Mdicine, Vol. 10, Issue 2, pp. 113-126.

4- مقالات دائره المعارفی:
الف. دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران وابسته به فرهنگستان علوم پزشکی ایران
«ابن ملکا بغدادی»
«الإستقصاء و الإبرام فی علاج الجراحات و الاورام»
«ابن مسکویه»
«خیراندیش خان عالمگیری، محمدخان»
« درعی، احمد»
« تقی بن محمود متطبب»
« جلاءالعیون»
«حدیقه الطب»
«تیفاشی»

ب. دانشنامه جهان اسلام
«سیزده آبان»

5- مقالات علمی - تخصصی:
- «بحران نان در دوره مشروطه»؛ رشد آموزش تاریخ، شماره 23، تابستان 1385، صص 46-54.
- «حاج ابراهیم خان کلانتر و مسئله شیراز»، تاریخ نو، پاییز و زمستان 1389، سال اول، شماره اول، صص 54-80.
«حفظ الصحه جدید: چند نکته در باب نوسازی نظام بهداشت و سلامت عمومی در عصر پهلوی اول (1304-1320خ)، پیام بهارستان، دوره دوم، سال دوم، 1389.
- «دانش علوی و دولت صفوی؛ نگاهی به کارنامه علمی سید هاشم آقاجری و مروری بر آخرین کتاب او»، مهرنامه، شماره 18، دی ماه 1390.
- «ملاحظاتی پیرامون کاربست نظریه در تاریخ»، فرهنگ امروز، شماره 4، اسفند 1393.
- «دگراندیشان عباسی، بازخوانی جنبش نقطویه و کشتارشان»، مهرنامه، شماره 46، نوروز 1395، صص 215-219.
- «نگاهی به بهداشت مدارس نسوان در عصر پهلوی اول»، در همایون نامه: نکوداشت کارنامه علمی دکتر ناصر تکمیل همایون، جلد دوم، تهران: نگارستان اندیشه، دی ماه 1395،  صص 505-521.
- «طرحواره ای در باب پژوهش تاریخی و تصحیح متن در حوزه علوم غریبه»، تاریخ نو، سال نهم، ش 29، زمستان 1398، صص 9-19.

6- مقالات علمی - تخصصی چاپ خارج از کشور:
- «زنان در گفتمان پزشکی عصر صفویه»، با همکاری دکتر سید هاشم آقاجری و دکتر بهرنگ صدیقی، ایران نامه، سال 28، ش 2، تابستان 1392. (کانادا)
- «از صورت به سیرت: بحثی در رویکردهای جنسی و جنسیتی فراست نامه های عصر صفوی»، ایران نامگ، سال 2، شماره 1، بهار 1396/2017، صص 2-27. (کانادا)
-«دستورکارهای ایدئولوژیک در مطالعات صدر تاریخ صفویه؛ مطالعه تاریخ ایران در عصر صفوی»، ایران نامگ، سال 2، شماره 4، زمستان 1396، صص 63-102. (کانادا)

-Women in Safavid Medical Discourse, A Case Study of General Medical Texts, Anatomical Writings, and Religious Medical Manuscripts, with Dr. Seyyed Hashem Aqajari and Dr. Behrang Sadighi, Iran Nameh, 28, (2), Foundation for Iranian Studies, Toronto. 

7- مقالات ترجمه ای:
- «شاه اسماعیل و قزلباشان: آدم خواری در تاریخ مذهبی صدرِ دوره صفویه»، نوشته شهزاد بشیر، پیام بهارستان، دوره دوم، سال چهارم، ش 16، تابستان 1391، صص 198-221.
- «نگرش های رسمی و عامیانه مسلمانان به بیماری همه گیر در قرون نخستین اسلامی»، نوشته لارنس آی. کنراد، در درآمدی بر تاریخ کرونا و بیماری های همه گیر، به کوشش داریوش رحمانیان و زهرا حاتمی، نشر خاموش، تهران: 1399.

8-  مقالات بررسی و نقد کتاب:
- «فهرست اسناد پزشکی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا» ؛ فصلنامه گنجینه اسناد، 1387، شماره 72 ، صص139-141.
- «سلطه و رهایی»، معرفی کتاب انگلستان و روسیه در ایران 1922-1919 ؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1387، شماره 130، صص 70-73.
- «در باب چیستی تاریخ، از کار و التون تا رورتی و وایت»؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1388، شماره 140، صص 72-77.
- «محدودیت های تاریخ»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1389، شماره 146، صص 50-52
- «دین و دولت در عهد صفوی»؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1389، شماره 147، صص 67-72.
- «درگاه و دیوان صفوی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1389، شماره 153، صص 50-51. 
- «تاریخ و روایت»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1389، شماره 154، صص 43-46.
- «فرهنگ مطالعات تاریخی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1390، شماره 161، صص 71-74.
- «کدام مکتب؟ کدام تبریز؟» نقد کتاب مکتب تبریز دکتر سید جواد طباطبایی، فصلنامه گفتگو، مهر 1389، شماره 56، صص 154-184.
- «بدن صوفیانه»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1392، شماره 186، صص 89-91.
- «کلکسیونی از اشتباهات: بررسی و معرفی ترجمۀ کتاب پزشکی اسلامی در دورۀ میانه»، فصلنامۀ نقد کتاب تاریخ، سال دوم، شمارۀ 8، زمستان 1394، صص 213-231.

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

داوری مقالات، همایش ها و جشنواره ها

1- مجلات:
- مجله علمی-پژوهشی جامعه شناسی تاریخی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس.  
- مجله علمی - پژوهشی تاریخ اسلام و ایران وابسته به دانشگاه الزهرا (س).
- مجله علمی - پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- مجله علمی - پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
- مجله علمی - پژوهشی پژوهش های علوم تاریخی وابسته به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
پژوهش نامه تاریخ اقتصادی و اجتماعی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- مجله علمی - پژوهشی پژوهش های تاریخی وابسته به دانشگاه اصفهان.
پژوهش نامه تاریخ اسلام وابسته به انجمن ایرانی تاریخ اسلام.
فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- فصلنامه مطالعات ایران شناسی وابسته به بنیاد ایران شناسی.
- دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تاریخ محلی ایران وابسته به دانشگاه پیام نور.

- The International  Journal of Humanities of The Islamic Republic of Iran affiliated to Tarbiat Modares University
 
2- همایش ها:
- همایش بین المللی «مطالعات تاریخ ایران دوره صفوی»، 9-10 آبان 1392، تهران.
- همایش ملی ایران شناسی، اردیبهشت 1394، میبد.
- دومین همایش مناسبات فکری ایران و عثمانی، اردیبهشت 1397، تهران.

3- جشنواره ها:
- جشنواره بین المللی فارابی

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

جوایز

- جایزه شهید دکتر چمران اعطاء شده از سوی بنیاد ملی نخبگان برای حمایت مالی دوره یک ساله پسادکتری

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

افتخارات

- انتخاب کتاب ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران به عنوان کتاب سال تاریخ 1394 از سوی مجله مهرنامه
- انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه میبد در سال 1396.
- انتخاب کتاب زمان نگری و کیهان باوری در عصر صفویه به عنوان کتاب سال یزد در حوزه تاریخ در سال 1398.
- انتخاب مقاله «نقد کتاب ایران در عصر صفوی» به عنوان مقاله برگزیده در شانزدهمین جشنواره نقد کتاب در سال 1398. 

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

حوزه ها و علائق پژوهشی

- تاریخ ایران در عصر صفویه
- تاریخ ایران در عصر قاجار
- تاریخ اجتماعی 
- علوم غریبه
- تاریخ پزشکی
- تاریخ فرهنگی
- تاریخ نگاری

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

آثار در آستانه انتشار

1- کتاب های تألیفی: 
از طلسم تا تاریخ، انتشارات نگارستان اندیشه.
2- کتاب های ترجمه ای:
- پزشكي، سلامت عمومي و حكومت قاجار: الگوهای نوسازی پزشکی در ایرانِ سدۀ نوزدهم، نشر ماهی.

3- مقاله
- «میرزا حسن رشدیه و مصائب فروش کتاب در عهد قاجار» 
با همکاری روجیار کابله سوری.
- «لیمیای صفوی: بازخوانی اسرار قاسمی و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی»، آینه میراث.

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

میز پژوهش

1- تألیف:
کتاب
- تاریخ و تاریخ نگری در شعر معاصر ایران (با همکاری علی اکبر زورمند).

2- ترجمه:

- Encounters: Philosophy of History after Postmodernism.

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات