علی محمد میرجلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استاد
 33212811  32353004 (035)
 almirjalili meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar

سوابق تحصیلی

1. ديپلم علوم تجربي
2. کارشناسی الهيات و معارف اسلامي/ حوزه علميه قم
3. کارشناسی ارشد مدرسي الهيات و معارف اسلامي/  دانشگاه قم
4. دكتري  الهيات و معارف اسلامي‌(گرايش علوم قرآن و حديث) / دانشگاه قم

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

سوابق پژوهشی

الف) تأليف کتاب‌هاي:
1. «امام علي(ع) و زمامداران» که از سال 1377 تاکنون سه بار به طبع رسيده است. قم، انتشارات وثوق. ضمنا اين کتاب توسط حوزه علميه قم به عنوان کتاب برگزيده حوزه (رتبه سوم) در رشته تاريخ اسلام شناخته شده است.
2. «وافي، مباني و روش هاي فقه الحديث در آن» چاپ توسط كنگره علمي پژوهشي و بين المللي فيض كاشاني، تهران، آبان 1387.
3. «تأثير قرآن در پيدايش و پيشرفت علوم ادبي» چاپ توسط انتشارات بوستان كتاب قم، 1389. اين كتاب رتبه دوم را در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم (تهران/ 1390) بدست آورد.
4. «روش و مباني فقه الحديث» چاپ توسّط انتشارات دانشگاه يزد، 1390.
5. «وطن دوستي از ديدگاه اسلام»، چاپ توسّط انتشارات دانشگاه يزد، 1392. (مؤلف دوم)
6. «روش فهم و نقد حدیث از ديدگاه شيخ حر عاملي»چاپ توسط  انتشارات دانشگاه آيت الله حائري ميبد، 1394.
7. اسرار تربیتی نماز، نشر جمال قم، 1394.
8. آشنایی با جوامع روایی کهن شیعه، انتشارات اندیشمندان یزد،1395.

ب) مقالات چاپ شده يا پذيرش شده:
 مقالات علمي- پژوهشي
1. بازخواني نارسايي اضطراب حديث، مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي، ش اول، دانشگاه كاشان، بهار و تابستان 1388.
2. سيري در كتاب الوافي، مجله علمي پژوهشي علوم حديث، ش47، دانشكده علوم حديث، قم، بهار 1387.
3. بررسي ‌سير نگارش ‌احاديث شيعه، مجله علمي پژوهشي شيعه شناسي، ش21، قم، مؤسسه شيعه شناسي، بهار 1387.
4. «منابع فقه الحديث از ديدگاه فيض كاشاني در كتاب وافي» مجله علمي پژوهشي بحوث الحديث، تركيه، ش 2، 2009 م.
5. «علل الحديث» مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي، دانشگاه كاشان، ش6، 1390.
6. «تاثير قرآن بر زبان عربي» مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، ش2، 1390.
7. «وطن دوستی از ديدگاه قرآن و حديث» مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، ش5، بهار 1391.
8. «تحليلی بر ديدگاه تفسيری قرآن به قرآن علّامه طباطبايی (ره)» مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، ش7، پاييز و زمستان 1391.
9. «مباني فهم حديث از ديدگاه شيخ حر عاملي در كتاب الفوائد الطوسيه»، مجله علمي پژوهشي مطالعات قرآن و حديث، دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 12، تابستان 1392.
10. «لزوم توجه به اثبات متن حديث قبل از ورود به فقه الحديث از ديدگاه شيخ حر عاملي در كتاب الفوائد الطوسيه»، مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي، شماره 11، دانشگاه كاشان، بهار و تابستان 1393.
11. موانع فهم متون حديثي، پذيرش توسط مجله علمي پژوهشي شيعه شناسي.
12. بررسي تطبيقي سيماي فرعون در قرآن و عهد قديم،  مجله علمي پژوهشي الهيات تطبيقي، دانشگاه اصفهان، شماره 11، بهار و تابستان 1393.
13. عوامل مؤثر در حمايت از کار، توليد و سرمايه مسلمين از ديدگاه قرآن و حديث، مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، شماره 9، پاييز و زمستان 1392.
14. قواميت شوهر بر زن از ديدگاه قرآن و حديث، مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، پاييز و زمستان 1393 .
15. شاخصه‌هاي اقتصادي تمدن اسلامي با بهره‌گيري از آموزه‌هاي قرآني، هشتمين همايش بين‌المللي پژوهش‌هاي قرآني، 1393، تهران، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم. (طبق تأييديه وزارت علوم داراي امتياز پژوهشي است).
16. لزوم توجه به انواع دلالتها در فقه الحدیث،مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي،  دانشگاه كاشان، شماره 15، بهار و تابستان 1395.
17. «نقش عقل در فهم لوازم معنای حديث و گسترش مفهوم آن»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي مطالعات فهم حديث، دانشگاه امام خميني قزوين، شماره 3، پاييز و زمستان 1394.
18. «نقش تربيتی داستان حضرت يوسف(ع) و زليخا در قرآن»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي آموزه‌هاي تربيتي در قرآن و حديث، دانشگاه ايلام، شماره 3، بهار و تابستان 1395.
19. «پيش‌فرضها و مبانی فهم و نقد روايات از ديدگاه امام خمينی(ره)»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي مطالعات فهم حديث، دانشگاه امام خميني قزوين، شماره 7، پاییز و زمستان 1396.
20. «واکاوی آثار و ابعاد تربيتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کريم»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي حديث‌پژوهي، دانشگاه كاشان، شماره 15، بهار و تابستان 1395.
21. «روش فهم حديثِ علامه مجلسی در کتاب السماء و العالم»، پذيرش شده توسط مجله علمي پژوهشي مطالعات فهم حديث، دانشگاه امام خميني قزوين، 1396.
22. «خلأ صورت ملفوظ روايات و گونه‌شناسی بسترهای چندخوانشی‌ آن (عوامل بسترساز گشتارهای خوانشی در صورت ملفوظ روايات)» مجله تحقيقات علوم قرآن و حديث، دانشگاه الزهرا (ع)، بهار 1398.
23. «علي بن حديد مدائني: راوي موثق امامي»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي علوم حديث، تابستان 1398.
24. «اصول فهم حدیث از منظر فيض كاشاني در كتاب المحجّة البيضاء»، چاپ توسط مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، شماره 21، بهار و تابستان 1398.
25. «سند و إسناد در کتب حديثی شيعه در سه قرن اول هجری»، پذيرش توسط مجله علمي پژوهشي كتاب قيم.
26. «آسیب‌شناسی استحمار در کسب و حفظ قدرت سیاسی از منظر نهج البلاغه»، پذيرش توسط مجله علمي پژوهشي پژوهشهای نهج البلاغه، وابسته به بنياد نهج البلاغه.
27. «شواهد قرآنی عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر (نامه 53 نهج البلاغه)»، پذيرش توسط مجله علمي پژوهشي پژوهشهای نهج البلاغه، وابسته به بنياد نهج البلاغه.
28. «نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در سفینة البحار»، پذيرش توسط مجله علمي پژوهشي كتاب قيم.
29. مباني فقه الحديث عند الشيخ عباس القمي(ره) في سفينة البحار في مجال ايجاد أسرة الحديث(پذيرش شده توسط مجله علمي پژوهشي كلية الإسلامية الجامعة: دانشگاه نجف اشرف).
30. بررسی کیفی انگاره های ذهنی نادرست از خداوند، (پذيرش شده توسط مجله علمي پژوهشي روانشناسي و دين)، جامعة المصطفي العالمية.
31. مواضع امام رضا(ع) در برابر گفتمان‌هاي مشروعيت سياسي دستگاه خلافت، (پذيرش شده توسط مجله علمي پژوهشي مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي)

32 . «مفهوم الضلال و دلالات قرآنية اخری»، مجله المنهاج لبنان،  2014 م.
33. An Examination of the Orientalists' Views on the Qur’ān Collection Time, Elixir Theology Studies, 109, 2017.
34. An Evaluation of John Burton's Research on the Collection of the Qur’ān in the Encyclopedia of  the Qur’ān, Adab al-Kufa, 35,p135-148, 2018.
35. A Glance on Main Sources of Fiqh al-hadīth From the Point of view of Feyz Kāshānī's Book al-Vāfī, Journal of Hadith Studies, Vo l. 8 Issue 1, p69-82, 2010.
36. Application of the Words Fe’l (acting), Amal (doing), and Son’ (making) in the Holy Quran and their Semantic Differences, Linguistic Research in The Holy Quran, 8th year, No. 1, Spring &Summer 2019.

مقالات علمي ترويجي
1. بررسي رويكرد سهروردي و ملاصدرا به تناسخ، چاپ توسط مجله علمي ترويجي معارف عقلي، شماره 29، پاييز و زمستان 1393
2. اهداف توليد از ديدگاه قرآن و حديث، پذيرش توسط مجله علمي ترويجي قرآن و علم.
3. اولويت‌هاي توليد از ديدگاه قرآن و حديث، مجله علمي ترويجي قرآن و علم،شماره16، بهار و تابستان 1394.
4. مقاله «فيض پرچم دار حديث» پذيرش توسط مجله علمي ترويجي تحقيقات اسلامي.
5. تأثيرپذيري امام خميني ره از الگوي نظارتي امام علي‌ عليه السلام بر كارگزاران، دوفصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی،سال پنجم، شماره دوم، پياپي 12، بهار و تابستان 1395
6. معناشناسی اقسام خطوات الشیطان در قرآن کریم، مجله علمی ترویجی مشکوه، شماره133، زمستان 1395.
7. روابط معناشناختی شاهد و امام در تقابل عمده تصوری دنیا و آخرت، فصلنامه مطالعات قرآنی، دوره 7، شماره 27، پاییز 1395
8. شخصيت رجالی سماعة بن مهران حضرمی، مجله آموزه‌های حديثی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 2، پاييز و زمستان 1396.
9. «نظم‌آهنگ برخاسته از صفات حروف در سوره علق»، مطالعات قرائت قرآن، جامعة المصطفي العالمية، شماره 19، بهار و تابستان 1397.
10. تصورات صحيح از خداوند از ديدگاه قرآن و روايات، در دست چاپ توسط مجله علمي ترويجي معرفت.

مقالات چاپ شده در همایش ها
1. «احادیث موضوعه در تفسیر طبری»، همايش ملي ميراث قرآني تبرستان، ساري، دانشگاه مازنداران، 1394.
2. «اقدامات اقتصادي امام علي (ع) در راستاي اقتصاد مقاومتي»، همايش توسعه پايدار در بستر اقتصاد مقاومتي، دانشگاه آيت الله حائري ميبد، 1394.
3. «درخشش اسلام از سيماي چهارمين شهيد محراب»، مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت شهيد محراب حضرت آيت الله صدوقي (دانشگاه يزد)، 1387.
4. «اصول صحيح تغذيه از ديدگاه قرآن، سنّت و طب»، مجموعه مقالات همايش قرآن و طب (دانشگاه پزشكي شهيد صدوقي يزد) 1388.
5. «نقش نماز در اخوت اسلامي و تعاون اجتماعي»، مجموعه مقالات همايش نقش نماز در تكامل معنوي انسان  (دانشگاه يزد) 1388.
 
ساير مقالات
1) «روش حديث نگاري فيض در وافي» مجله رهنمون، شماره 3 و 4، ويژه نامه كنگره علمي پژوشي و بين المللي فيض كاشاني، تهران، تابستان و پاییز 1387.
2) «يادي از متفکر بزرگ،علامه طباطبائي» نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 66 ،اذر 1381.
3) «رمضان ماه ميزباني خداوند » نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 76 ، مرداد 1383.
4) «حج و قرباني » نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 78 ، آذر .1383
5) « ملاصدرا و افکار فلسفي او »  نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 80 ، فروردين 1384.
6) «طبع قلب از ديدگاه قرآن و حديث»، مجله تخصصي عيون، سال 2، شماره2، بهار و تابستان 1394
7) «شفقت پیامبران و آثار تربيتي آن از منظر قرآن و روایات»، پذيرش توسط مجله علمي پژوهشي پژوهش‌هاي تعليم و تربيت اسلامي، دانشگاه كرمان.
8) Different Kinds of  Kindness Expression towards Children from the Viewpoint of the Qur’ān and Hadīth, Journal of Contemporary Islamic Studies, 1, 2018.
9) The role and domains of affection in raising children from the viewpoint of the Holy Quran and Hadiths, Journal of Contemporary Islamic Studies. Vol. 2, No. 2, Summer & Autumn 2019 .

اجراي طرح پژوهشي
مجري طرح پژوهشي اسرار تربيتي نماز، دانشگاه يزد، 1388-1390.

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

1. مباحث قرآن‌شناسي نظير تفسير، علوم قرآني و ... .
2. مباحث حديث‌شناسي نظير فقه الحديث، رجال و ... .

توسط : msabpekar | تاریخ : 1397/10/08 | نظرات

سوابق آموزشی

سابقه آموزشي
تدريس علوم اسلامي و بويژه تفسير قرآن و علوم قرآني از سال 1375 تا كنون در دانشگاه‌هاي يزد، آيت الله حائري، امام حسين و حوزه‌هاي علميه قم، يزد و ميبد
راهنمايي يا مشاوره پايان نامه‌هاي فراوان در حوزه علميه، دانشگاه يزد و غيره، نظير

 استاد راهنماي پايان نامه هاي
1. پلوراليسم ديني از ديدگاه قرآن و حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
2. طغيان انسان از ديدگاه قرآن و حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
3. طبع قلب از ديدگاه قرآن و روايات. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
4. حب وطن از ديدگاه قرآن و سنت. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
5. ارتجاع از منظر قرآن و سنت. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1390.
6. بررسي مبنايي و محتوايي جدال احسن در قرآن. دانشگاه پيام نور، 1389.
7. بررسي پاسخ‌هاي ‌ارائه ‌شده‌ به‌ شبهه تحريف قرآن. دانشگاه پيام نور، 1389.
8. بررسي مباني و روشهاي تربيتي از ديدگاه استاد شهيد مطهري با الهام از آيات و روايات، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1390.
9. ميراث فرهنگي از ديدگاه آيات و روايات دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1390.
10. بررسي تطبيقي حقوق حيوانات، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1390.
11. بررسي رفتارهاي امام علي (ع) با كارگزاران حكومتي و تأثير آن بر امام خميني، دانشگاه يزد، دانشكده علوم انساني، 1392.
12. تاريخ پيامبر اسلام مستخرج از آيات قرآن و روايات، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1392.
13. نقش روايات در تفسير قرآن، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1392.
14. حمايت از كار، توليد و سرمايه مسلمين از دیدگاه قرآن، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1392.
15. قواعد فقهي بيع از منظر فقهاي اماميه، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1392.
16. عفو از ديدگاه امام علي‌(ع) با محوريت نهج البلاغه، دانشگاه يزد، دانشكده علوم انساني، 1392.
17. بررسی دیدگاه‌های آیت‌الله جوادی در علوم قرآنی، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1393.
18. حقوق افراد در جنگ از دیدگاه اسلام با تاكيد بر سخنان امام علي (ع) در نهج البلاغه، دانشگاه يزد، دانشكده علوم انساني، 1393.
19. روش‌هاي گسترش محبت از ديدگاه قرآن و روايات، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات، 1393.
20. سيره امام علي در جذب و دفع افراد، دانشگاه يزد، دانشكده علوم انساني، 1393.
21. سلوك امام علي ع در شئون خانوادگي با تأكيد بر نهج البلاغه، دانشگاه يزد، دانشكده علوم انساني، 1393.
22. نظارت بر اعمال و رفتار کارگزاران حکومتی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات، 1394.
23. تخلق به اخلاق الله از منظر قرآن، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات، 1394.
24. شاخصه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه امام علی ع با تاکید بر نهج البلاغه، دانشگاه يزد، دانشكده علوم انساني، 1394.
25. بررسي و تحليل ترتيب نزول آيات مربوط به اهل بيت در قرآن، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات، 1394.
26. عرضه روايات باب عقل و‌ جهل اصول‌كافي بر قرآن كريم، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات، 1394.
27. تقوي از ديدگاه امام سجاد، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات،  1395.
28. عزت از دیدگاه امام سجاد ع با تاکید بر صحیفه سجادیه، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات، 1395.
29. نقد و بررسی بخش‌های اول و دوم از کتاب «درس‌هایی در باره اسلام» نوشته گلدزیهر، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات، 1395.
30. نقش بهره گیری از متن ادعیه و مناجات در تفسیر قرآن، دانشگاه يزد، دانشكده علوم انساني، 1395.

راهنمايي رساله دكتري
1. نقد و بررسي تطبيقي آراي تفسيري پيرامون آيات عصمت انبياء (ع)، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات، 1395.

 استاد مشاور پايان نامه هاي
1. حرمت داري با الهام از قرآن، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
2. بررسي تفسير علي بن ابراهيم قمي. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
3. نقش زنادقه در جعل حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
4. شيوايي پرسشهاي قرآني (ترجمه و تحقيق بخش اول كتاب " التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم). دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
5. بررسي ارتباط آيات سوره توبه. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
6. پژوهشي پيرامون جنود الله از منظر قرآن و روايات. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1390.
1. بررسي ارتباط آيات سوره نور، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1390.
2. تعليل‌هاي حكومتي امام علي در نهج البلاغه، دانشگاه يزد، دانشكده علوم انساني، 1390.
3. رفتارشناسي سياسي‌ـ احتماعي مردم مكه، مدينه، كوفه، بصره و شام ... با تأكيد بر نهج‌البلاغه، دانشگاه يزد، دانشكده علوم انساني، 1390.
4. بررسي تطبيقي قاعده تسبيب، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1390.
5. ارتباط آيات سوره نحل، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1390.
6. مباني و گرايشهاي تفسيري عاملي، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1392.
7. قواعد فقهي باب اجاره، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1392.
8. قواعد فقهي نكاح و انحلال آن، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1392.
9. عبادت و بندگي در صحيفه سجاديه، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1393.
10. بررسي تعليل‌هاي امام علي ع پيرامون توصيه‌هاي اخلاقي و تربيتي در نهج البلاغه، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1393.
11. بررسي تطبيقي اصطلاحات حديثي اماميه و اهل سنت، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات، 1394.
12. فرزند و جايگاه او  از منظر امام صادق (ع)، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات، 1394.
13. عتاب‌هاي محبت‌آميز خداوند به پيامبر اكرم، دانشگاه آيت الله حائري، دانشكده الهيات، 1395.

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

سوابق اجرایی

1. مدير گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه يزد (سه دوره از سال 1382-1388)
2. معاون آموزشي دانشكده الهيات دانشگاه يزد (سه سال از سال 1388-1390)
3. مدير مسئول نشريه علمي پژوهشي كتاب قيم (از دانشگاه يزد). از سال 1389 تا 1393
4. مدير انتشارات دانشگاه آيت الله حائري ميبد. (از سال 1392 تا 1397)
5.عضو شوراي انتشارات دانشگاه ميبد (از سال 1392 تا كنون)
6. رئيس دانشكده الهيات دانشگاه آيت الله حائري میبد (از سال 1393 تا 1397)
7. عضو هيأت تحريريه نشريه علمي پژوهشي كتاب قيم (از سال 1390 تاکنون).
8. معاون پژوهشي دانشكده الهيات ميبد از سال 1390 تا 1393.
9. عضو كارگروه بررسي توانايي علمي متقاضيان عضويت در كادر هيأت علمي مجتمع آموزش عالي ميبد و دانشگاه ميبد (از سال 1390 تا كنون)
10. عضو هيأت اجرايي جذب (مشترك بين دانشگاه‌هاي آيت ا... حائري و اردكان) (از سال 1393 تا 1396)
11. عضو هيأت اجرايي جذب دانشگاه‌ میبد (از سال 1396 تا کنون)
 

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

1. امام جماعت نماز مغرب و عشاء از سال 1380 تا كنون.
2. سخنران مذهبي از سال  1362  تا كنون.
3. امام جماعت نماز ظهر در دانشكده الهيات و دانشگاه میبد از سال 1381 تا 1397.
4. مفسّر قرآن در جلسات تفسير جوانان شاهديه در شبهاي جمعه از سال 1380.
5. روحاني سفر زيارتي مكه و عتبات عاليات از 1382 تا كنون.
6. راه‌اندازي بانك اطلاعاتي و رايانه‌اي علوم اسلامي در دانشكده الهيات ميبد.
7. تلاش در راه ايجاد رشته‌‌ها و مقاطع جديد در گروه علوم قرآن و حديث چون:
الف) علوم قرآن و حديث (كارشناسي ارشد)
ب) علوم قرآن و حديث (دكتري)
ج) تفسير  و علوم قرآن (كارشناسي ارشد)
د) معارف نهج البلاغه (دكتري)

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

كسب افتخارات علمی

1. رتبه اول حوزه علميه قم در پايه ششم و دريافت لوح تقدير و جايزه از حضرت امام خميني ره/ 1367.
2. عضو هيأت علمي نمونه دانشگاه يزد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه يزد/ 1385.
3. پژوهشگر نمونه دانشگاه يزد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه يزد/ 1388.
4. احراز رتبه سوم دومين همايش كتب برگزيده حوزه علميه قم/ 1379.
5. پژوهشگر برتر دهمين دوره معرفي پژوهش‌هاي برتر استان يزد/ 1386.
6. كسب رتبه دوم آثار برتر قرآن پژوهي در حوزه مطالعات علوم قرآني در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم (1390) به جهت تأليف كتاب "تأثير قرآن در پيدايش و پيشرفت علوم ادبي".
7. پژوهشگر نمونه دانشگاه آيت الله حائري و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه، ‌1392.
8.پژوهشگر برتر دانشگاه آيت الله حائري ميبد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه، ‌1394.
9. استاد نمونه دانشكده الهيات و معارف اسلامي و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه، 1396.
10. كسب رتبه «كتاب شايسته تقدير در گروه دين» در دومين دوره كتاب سال استان يزد به جهت تأليف كتاب ««روش فهم و نقد حديث از ديدگاه شيخ حر عاملي»، سال 1397.

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات