علی محمد میرجلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استاد
 33212811 (035)  33213333 (035)
 almirjalili meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

1. ديپلم علوم تجربي
2. کارشناسی الهيات و معارف اسلامي/ حوزه علميه قم
3. کارشناسی ارشد مدرسي الهيات و معارف اسلامي/  دانشگاه قم
4. دكتري  الهيات و معارف اسلامي‌(گرايش علوم قرآن و حديث) / دانشگاه قم

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

سوابق پژوهشی

الف) تأليف کتاب‌هاي:
1. 1. «امام علي(ع) و زمامداران» که از سال 1377 تاکنون سه بار به طبع رسيده است. قم، انتشارات وثوق. ضمنا اين کتاب توسط حوزه علميه قم به عنوان کتاب برگزيده حوزه (رتبه سوم) در رشته تاريخ اسلام شناخته شده است.
2. «وافي، مباني و روش هاي فقه الحديث در آن» چاپ توسط كنگره علمي پژوهشي و بين المللي فيض كاشاني، تهران، آبان 1387.
3. «تأثير قرآن در پيدايش و پيشرفت علوم ادبي» چاپ توسط انتشارات بوستان كتاب قم، 1389. اين كتاب رتبه دوم را در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم (تهران/ 1390) بدست آورد.
4. «روش و مباني فقه الحديث» چاپ توسّط انتشارات دانشگاه يزد، 1390.
5. «وطن دوستي از ديدگاه اسلام»، چاپ توسّط انتشارات دانشگاه يزد، 1392. (مؤلف دوم)
6. «روش فهم و نقد حديث از ديدگاه شيخ حر عاملي» چاپ توسط انتشارات دانشگاه آيت الله حائري ميبد، 1394. اين كتاب رتبه «كتاب شايسته تقدير در گروه دين» در دومين دوره كتاب سال استان يزد (يزد/ 1397) را بدست آورد.
7. اسرار تربيتي نماز، چاپ توسط انتشارات جمال قم، 1394.
8. «آشنايي با جوامع روايي كهن شيعه»، چاپ توسط انتشارات انديشمندان يزد، 1395.
9.  حوزه حدیثی شيعي مدائن (در قرن دوم و سوم هجری قمری). همکاران: دکتر احمد زارع و دکتر محمدمهدی خیبر، چاپ توسط انتشارات دانشگاه میبد، 1400.

ب) ترجمه كتاب: ترجمه كتاب «اصول علم الرجال بين النظرية و التطبيق»، انتشارات دانشگاه ميبد،‌ 1398.

ج) مقالات علمي- پژوهشي
1. «سيري در كتاب الوافي»، علوم حديث، ش47، بهار 1387.
2. «بررسي ‌سير نگارش ‌احاديث شيعه»، شيعه شناسي، ش21، بهار 1387.
3. «بازخواني نارسايي اضطراب حديث»، حديث پژوهي، ش اول، بهار و تابستان 1388.
4. «راه شناخت علل الحديث»، حديث پژوهي، ش6، 1390.
5. «تأثير قرآن بر زبان عربي»، مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، ش2، 1390.
6. «وطن دوستی از ديدگاه قرآن و روايات»، كتاب قيم، ش5، بهار 1391.
7. «تحليلی بر ديدگاه تفسيری قرآن به قرآن علّامه طباطبايی (ره)»، كتاب قيم، ش7، پاييز و زمستان 1391.
8. «مباني فهم حديث از ديدگاه شيخ حر عاملي با تأكيد بر كتاب الفوائد الطوسيه»، مطالعات قرآن و حديث، شماره 12، تابستان 1392.
9. «عوامل مؤثر بر حمايت از کار، توليد و سرمايه مسلمين از ديدگاه قرآن و حديث»، كتاب قيم، شماره 9، پاييز و زمستان 1392.
10. «لزوم توجه به اثبات متن حديث قبل از ورود به فقه الحديث از ديدگاه شيخ حر عاملي در كتاب الفوائد الطوسيه»، حديث پژوهي، شماره 11، بهار و تابستان 1393.
11. «بررسي تطبيقي سيماي فرعون در قرآن و عهد قديم»، الهيات تطبيقي، بهار و تابستان 1393.
12. «قواميت شوهر بر زن از ديدگاه قرآن و حديث»، كتاب قيم، شماره 11، پاييز و زمستان 1393.
13. «مفهوم الضلال و دلالات قرآنية اخری»، مجله المنهاج لبنان، شماره 75،  2014 م (پاييز 1393).
14. «نقش عقل در فهم لوازم معنای حديث و گسترش مفهوم آن»، مطالعات فهم حديث، شماره 3، پاييز و زمستان 1394.
15.  «لزوم توجه به انواع دلالتها در فقه الحديث»، حديث‌پژوهي، شماره 15، بهار و تابستان 1395.
16. «نقش تربيتی داستان حضرت يوسف(ع) و زليخا در قرآن»، آموزه‌هاي تربيتي در قرآن و حديث، شماره 3، بهار و تابستان 1395.
17. «پيش‌فرضها و مبانی فهم و نقد روايات از ديدگاه امام خمينی(ره)»، مطالعات فهم حديث، شماره 7، پاییز و زمستان 1396.
18. «واکاوی آثار و ابعاد تربيتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کريم»، كتاب قيم، شماره 17، پاييز و زمستان 1396.
19. «آسیب‌شناسی استحمار در کسب و حفظ قدرت سیاسی از منظر نهج البلاغه»، پژوهشهای نهج البلاغه، سال 17، شماره 59، زمستان 1397.
20. «آثار تربیتی شفقت در حوزه فردی و اجتماعی از منظر  قرآن و روایات»،  آموزه‌هاي تربيتي در قرآن و حديث، شماره 8، پاييز و زمستان 1397.
21. «روش¬ و مباني فهم حديثِ علامه مجلسی در کتاب السماء و العالم»، مطالعات فهم حديث، بهار و تابستان 1398.
22. «خلأ صورت ملفوظ روايات و گونه‌شناسی بسترهای چندخوانشی‌ آن»، مجله تحقيقات علوم قرآن و حديث، دوره 16، شماره 1، بهار 1398، ص117-143.
23. «علي بن حديد مدائني: راوي موثق امامي»، علوم حديث، دوره 24، شماره 2، تابستان 1398.
24. «اصول فهم حدیث از منظر فيض كاشاني در كتاب المحجّة البيضاء»، كتاب قيم، شماره 21، پاييز و زمستان 1398.
25. «سند و إسناد در کتب حديثی شيعه در سه قرن اول هجری»، كتاب قيم، شماره 22، بهار و تابستان 1399.
26. «مباني فقه الحديث عند الشيخ عباس القمي(ره) في سفينة البحار في مجال ايجاد أسرة الحديث»، مجله علمي پژوهشي كلية الإسلامية الجامعة: دانشگاه نجف اشرف، مجلد 1، شماره 54، 2020). 
27. «بررسی کیفی علل انگاره¬های ذهنی نادرست از خداوند»، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامي، شماره 82، سال بیست و چهارم، شماره اول / بهار 1399.
28. «تأثیر جغرافیای محیطی بر اخلاق و رفتار مردم بصره در عصر امام علی(ع)»، پژوهش نامه علوی، دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صص1-26
29. «شواهد قرآنی عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر» (نامه 53 نهج البلاغه)»، پذيرش توسط مجله پژوهش های نهج البلاغه، وابسته به بنياد نهج البلاغه.
30.  «مواضع امام رضا(ع) در برابر گفتمان‌هاي مشروعيت سياسي دستگاه خلافت»، فرهنگ رضوي، شماره 31، پاييز 1399.
31. «نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی(ره) در سفینة البحار»، كتاب قيم، شماره 24، بهار و تابستان 1400.
32. «بررسی کیفی انگاره¬های ذهنی نادرست از خداوند»، روانشناسي و دين، شماره 54، تابستان 1400.
33. «الگوهاي مديريت بحران در سيره ابناء الرضا(ع)، مطالعه موردي بحران مشروعيت خلافت»، امامت پژوهي، شماره 27، بهار و تابستان 1399.
34.  «شیوه های استنباط مذهب راوی مجهول یا مهمل بر پایه تحلیل متنی»، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 52، زمستان 1400.
35.  «جریان شناسی ناکثین با تأکید بر نهج البلاغه»، پژوهش های نهج البلاغه، شماره 68، بهار 1400.
36.  «تعامل حوزۀ حدیثی مدائن با امامان شیعه»، حدیث¬پژوهی، شماره 26، پاییز و زمستان 1400.
37.  «تعامل حوزه حديثی مدائن با دیگر مراکز حدیثی در سده دوم و سوم هجری»، مطالعات فهم حدیث، بهار و تابستان 1401.
38. «مطالعه تطبیقی رابطه دین و سیاست در اندیشه قرآنی سیاسی علامه طباطبایی و سید قطب»، کتاب قیم، دوره 12، شماره 26، بهار و تابستان 1401.
39.  «تحلیل انتقادی دیدگاه «جفت سوره ها» برپایه روابط سوره‌‌‌‌های همجوار نجم و قمر»، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، دوره 10، شماره 1، شماره پیاپی 19، پاییز و زمستان 1400.
40. «آموزه‌های سیاسی نهج البلاغه در رساله طب الممالک قطب الدین نیریزی»، پژوهش¬نامه علوي، سال 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1400.
41. «تبیین و واکاوی پدیده اهانت در حوزه پزشکی از نگاه آموزه¬های اسلامی»، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، سال 15، شماره 3، 2022 م.
42.  «تأثیر سبک زندگی مسرفانه بر ساحات وجودی انسان از نگاه قرآن(با رویکرد تحلیل شبکه مضامین)»، پژوهشنامه سبک زندگی، سال هفتم، شماره پیاپی: 13، پاییز و زمستان 1400.
43. «گونه شناسی افزوده های تفسیری در ترجمه «علی مشکینی» با رویکرد انتقادی (موردکاوی سوره الرحمن)»، پژوهش¬های زبانشناختی قرآن، سال 11، شماره اول (پیاپی: 21)، بهار و تابستان 1401.
44. «نقد دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در تفسیر آیه مباهله»، پژوهش دینی، شماره 45 ، پاییز و زمستان 1401.
45. «مراحل پيشرفت اسلام در عصر نبوي(ص) در مدينه با تأكيد بر آية 29 سورة فتح»، مطالعات قرآني و فرهنگ اسلام ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال 7، شمارة 1، بهار 1402.
46. «عوامل تعدد عناوین راویان حدیث»، کتاب قیم، شماره 29، پاییز و زمستان 1402.

47. «بازنمود فرهنگ تشیع در کتیبه‌های پیشاصفوی یزد»، فصلنامه علمی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تابستان1402


48. The Quran as an Instance of Text (Matn) or Speech, Man In India, (14) 97, 2017.  
49. An Examination of the Orientalists' Views on the Qur’ān Collection Time, Elixir Theology Studies, 109, 2017.
50. An Evaluation of John Burton's Research on the Collection of the Qur’ān in the Encyclopedia of  the Qur’ān, Adab al-Kufa, 35,p135-148, 2018.
51. Application of the Words Fe’l (acting), Amal (doing), and Son’ (making) in the Holy Quran and their Semantic Differences, Linguistic Research in The Holy Quran, 8th year, No. 1, Spring & Summer 2019.
52. A Glance on Main Sources of Fiqh al-hadīth From the Point of view of Feyz Kāshānī's Book al-Vāfī, Journal of Hadith Studies, Vo l. 8 Issue 1, p69-82, 2010.
53. An Analytical Study of the Khalafallah's Qur'anic Political Thoughts, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, vol 7,No 2, March 2020, pp347-361.
54. Crisis Management Patterns in the Lives of Ibna Al-Reza (PBUH); a Case Study of the Economic Crisis. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), Vol. 7, No. 9, October 2020.
55. Different Kinds of  Kindness Expression towards Children from the Viewpoint of the Qur’ān and Ḥadīth, Journal of Contemporary Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, Winter & Spring 2018.
56. The Role and Domains of Affection in Raising Children from the Viewpoint of the Holy Qur’ānand Ḥadīth, Journal of Contemporary Islamic Studies, Vol. 2, No. 2 Summer & Autumn 2019.
57. A Critical investigation of Burqa‘ī’s Reasons for Qur’ān to be Needless of Interpretation, Journal of Contemporary Islamic Studies, Vol. 4, No. 2, 2022.
58. Investigating the Phenomenon of Insult with a Skeptology Approach (Case Study of Retribution, Inheritance, Corporal Punishment and Women's Testimony), Quran and Religious Enlightenment, VOl. 3, NO.1, Spring and Summer 2022 (pp. 179-192)
59. The Damages of Fabricating Medical Narrations to Religion and Health: History and Scope, Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS) 2023, 5(1): (pp. 135-143).
60. Clarifying the basis of the concept ‘vicious’ through the analysis of the intertextual relationships between Supreme Wisdom by Mulla Sadra and the words  of  Imam Ali (pbuh). Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 2024, 6(1): (pp. 95-104).
61. The economic strategies adopted by the prophet (pbuh) and their effects on Muslims’ economic independence in Medina, Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies of Quran & Hadith,   Vol. 1, Issue. 2 (Serial 2), Autumn 2023: (pp 127-146).


ج) مقالات علمي ترويجي
1. «بررسي رويكرد سهروردي و ملاصدرا به تناسخ»، مجله معارف عقلي، شماره 29، پاييز و زمستان 1393.
2. «اولويت‌هاي توليد از ديدگاه قرآن و حديث»، مجله قرآن و علم، شماره 16، بهار و تابستان 1394.
3. «عواطف مثبت، آثار و راهكارهاي تقويت آن در سوره يوسف»، مجله پژوهشنامه معارف  قرآني، تابستان 1394.
4. «تأثيرپذيري امام خميني (ره) از الگوي نظارتي امام علي (ع) بر كارگزاران»، مجله اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي، سال پنجم، ش 2/ بهار و تابستان 1395.x
5. «روابط معناشناختي شاهد و امام در تقابل عمده‌ي تصوري دنيا و آخرت»، فصلنامه مطالعات قرآني، پاييز 1395.
6. «معناشناسي اقسام «خطوات الشيطان» در قرآن كريم»، مجله مشكوة، شماره 133، زمستان 1395.
7. «شخصيت رجالی سماعة بن مهران حضرمی»، مجله آموزه‌های حديثی، ش 2، پاييز و زمستان 1396.
8. «نظم‌آهنگ برخاسته از صفات حروف در سوره علق»، مطالعات قرائت قرآن، شماره 19، بهار و تابستان 1397.
9. «اهداف توليد از ديدگاه قرآن و حديث»، مجله معرفت، سال 31، شماره 1 (پیاپی: 292)، فروردین 1401، صص49-58.
10. «تصورات صحيح از خداوند از ديدگاه قرآن و روايات»، مجله معرفت، شماره 11(پیاپی: 278)، بهمن 1399، صص75-86.
11. «روش شناسی تفسیر آیات عصمت انبیاء»، دوفصلنامه الاهیات قرآنی، سال هشتم، شماره7، پیاپی14 /بهار و تابستان 1399، صص 39-62.
د) ساير مقالات

1) «شاخصه‌هاي اقتصادي تمدن اسلامي با بهره‌گيري از آموزه‌هاي قرآني»، هشتمين همايش بين‌المللي پژوهش‌هاي قرآني، 1393، تهران، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم (اين همايش تاييديه علمي پژوهشي از وزارت علوم دارد).
2) «طبع قلب از ديدگاه قرآن و حديث»، مجله عيون، بهار و تابستان 1394.
3) «روش حديث نگاري فيض در وافي»، مجله رهنمون، ويژه نامه كنگره علمي پژوهشي و بين المللي فيض كاشاني، تهران، آبان 1387.
4) «درخشش اسلام از سيماي چهارمين شهيد محراب»، مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت شهيد محراب حضرت آيت الله صدوقي (دانشگاه يزد)، 1387.
5) «اصول صحيح تغذيه از ديدگاه قرآن، سنّت و طب»، مجموعه مقالات همايش قرآن و طب (دانشگاه پزشكي شهيد صدوقي يزد) 1388.
6) «نقش نماز در اخوت اسلامي و تعاون اجتماعي»، مجموعه مقالات همايش نقش نماز در تكامل معنوي انسان (دانشگاه يزد) 1388.
7) «يادي از متفکر بزرگ، علامه طباطبائي»، نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 66، آذر 1381.
8) «رمضان ماه ميزباني خداوند»، نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 76، مرداد 1383.
9) «حج و قرباني»، نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 78، آذر .1383
10) «ملاصدرا و افکار فلسفي او»، نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 80، فروردين 1384.
11) «احاديث موضوعه در تفسير طبری»، مجموعه مقالات همايش ملي ميراث قرآني تبرستان، دانشگاه مازنداران، 1394.
12) «اقدامات اقتصادي امام علي (ع) در راستاي اقتصاد مقاومتي»، مجموعه مقالات همايش ملي توسعه پايدار در بستر اقتصاد مقاومتي، دانشگاه آيت الله حائري ميبد، 1394.
13) «راز ماندگاری یک اثر از نظر قرآن»، دو فصلنامه تخصصي عيون، شماره 9 پاييز و زمستان 1397.
14) «بررسي نقش ضرب المثل ها در فهم و زيباسازي تعابير نهج البلاغه»، مجله مطالعات ادبي متون اسلامي، سال چهارم، شماره اول، پياپي 13، 1398.
15) «شفقت پیامبران و آثار تربيتي آن از منظر قرآن و روایات»، چاپ توسط مجله پژوهش‌هاي تعليم و تربيت اسلامي، دانشگاه كرمان، بهار و تابستان 1398، شماره پياپي:‌13، صص73-103.
16) «انگاره‌هاي صحيح از خداوند از ديدگاه قرآن»، اولين همايش ملي قرآن و روانشناسي، دانشگاه تهران، اول و دوم ارديبهشت 1399.
17) صلح طلبی امام علی (ع) در برابر جنگ افروزی ناکثین، کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیر المؤمنین (ع)، مجموعه مقالات کنگره، 1398.
18) «رويکرد ائمه اهل بیت (ع) در برابر گفتمان مشروعیت سیاسی «استخلاف» اهل سنت»، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، انسانی و سبک زندگی، سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي، 27 آذر 99.
19) «انديشه موروثی شدن دستگاه خلافت و رويکرد ائمه (ع) نسبت به آن»، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، انسانی و سبک زندگی، سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي، 27 آذر 99.
20) «عملکرد رجال بصره در آستانه¬ی جنگ جمل»، دو فصلنامه علمی تخصصی تاریخ و سیره اهل بیت (ع)، شماره 3، بهار و تابستان 1399.
21) «شیخ شهاب الدین تورانپشتی و کتاب المعتمد فی المعتقد»، فصلنامه فرهنگی اجتماعی فرهنگ یزد، شماره 4، زمستان 1398.
22) «انگاره¬های ذهنی صحيح از خداوند از دیدگاه قرآن»، اولین همایش قرآن و روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تیرماه 1399.
23) «تقوا از نگاه امام سجاد ع با تأکید بر صحیفه سجادیه»، دوفصلنامه پژوهش در علوم قرآن و حدیث، شماره 1، بهار و تابستان 1401.
24) «روش فقه¬الحدیثی فضل الله بن حسن تورانپشتی در شرح مصابیح بغوی»، مجله پژوهش در علوم قرآن و حدیث، شماره 2، پاییز و زمستان 1401.
25) «نقش دولت در اقتدار و استقلال اقتصادی جامعه اسلامی با تأکید بر سیره و سخنان امام علی (ع)»، کنفرانس ملی علمی، تخصصی نهج البلاغه، یزد، دانشگاه فنی و حرفه¬ای استان یزد، بهمن 1402.

 
ز) اجراي طرح پژوهشي
مجري طرح پژوهشي اسرار تربيتي نماز، دانشگاه يزد، 1388-1390.

ح) راهنمايي و مشاوره بیش از يكصد پايان‌نامه‌ در حوزه‌هاي علميه، دانشگاه يزد، دانشگاه آيت الله حائری ميبد، نظير:
د. استاد راهنماي پايان‌نامه‌هاي متعدد نظير:
1. پلوراليسم ديني از ديدگاه قرآن و حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
2. طغيان انسان از ديدگاه قرآن و حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
3. طبع قلب از ديدگاه قرآن و روايات. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
4. حب وطن از ديدگاه قرآن و سنت. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
5. ارتجاع از منظر قرآن و سنت. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
6. ميراث فرهنگي از ديدگاه قرآن و روايات، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
7. قواعد فقهي ارث از ديدگاه فقهاي اماميه، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد
8. بررسي تطبيقي حقوق حيوانات در فقه و حقوق و تاثير رعايت آن بر محيط زيست، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
9. مباني و روش‌هاي تربيتي از ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
10. نقش روايات در تفسير قرآن، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
11. تخلق به اخلاق الله از منظر قرآن دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
12. بررسي رفتارهاي امام علي (ع) با كارگزاران حكومتي و تأثير آن بر امام خميني، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
13. تاريخ پيامبر اسلام مستخرج از آيات قرآن و روايات شأن نزول، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
14. حمايت از كار، توليد و سرمايه مسلمين از دیدگاه قرآن، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
15. بررسی ديدگاه های آيت الله جوادی در علوم قرآنی، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
16. عفو از ديدگاه امام علي (ع) با محوريت نهج البلاغه، دانشگاه يزد.
17. حقوق افراد در جنگ از ديدگاه اسلام با تاكيد بر سخنان امام علي (ع) در نهج البلاغه، دانشگاه يزد.
18. روش‌هاي گسترش محبت از ديدگاه قرآن دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
19. سيره امام علي در جذب و دفع افراد با تأكيد بر نهج البلاغه، دانشگاه يزد.
20. سلوك امام علي در شئون خانوادگي با تأكيد بر نهج البلاغه دانشگاه يزد.
21. قواعد فقهي بيع از منظر فقهاي اماميه، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
22. نظارت بر اعمال و رفتار کارگزاران حکومتی از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
23. زينت از ديدگاه قرآن، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
24. شاخصه های اقتصاد مقاومتی از ديدگاه امام علی ع با تاکيد بر نهج البلاغه، دانشگاه يزد.
25. بررسي و تحليل ترتيب نزول آيات مربوط به اهل بيت در قرآن، دانشگاه آيت الله حائري.
26. عرضه روايات باب عقل و‌ جهل اصول‌كافي بر قرآن كريم، دانشگاه آيت الله حائري.
27. تقوي از ديدگاه امام سجاد، دانشگاه آيت الله حائري.
28. عزت از ديدگاه امام سجاد ع با تاکیيد بر صحيفه سجاديه، دانشگاه آيت الله حائري.
29. نقد و بررسی بخش‌های اول و دوم از کتاب «درس‌هايی در باره اسلام» نوشته گلدزيهر، دانشگاه آيت الله حائري.
30. نقش بهره گيری از متن ادعيه و مناجات در تفسير قرآن، دانشگاه يزد.
31. نهاد خانواده از منظر تفسیر «الکاشف»، دانشگاه ميبد.
و .......
ط. راهنمايي رساله دكتري
1. نقد و بررسي تطبيقي آراي تفسيري پيرامون آيات عصمت انبياء (ع)، دانشگاه آيت الله حائري ميبد، دانشكده الهيات، 1395.
2. لشكريان خدا از منظر قرآن و روايات، دانشكده اصول دين تهران، 1395.
3. روش و مبانی فيض کاشانی در فهم و نقد احاديث اخلاقی و تربيتی در كتاب «المحجة البيضاء»، دانشگاه ميبد، ‌1397.
4. بررسي آسيب‌شناختي ادراك از خداوند و ارائه شيوه آموزشي جهت اصلاح آن، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1398.
5. گفتمان‌هاي غالب مشروعيت سياسي نظام خلافت و رويكرد ائمه اهل بيت (ع) نسبت به آنها، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1398.
6. بررسي تحليلي شفقت در قرآن و روانشناسي، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1398.
7. حوزه حديث مدائن در قرن دوم و سوم هجري قمري، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1399.
8. نسبت دین با سیاست و حکومت و اثر آن بر فهم قرآن کریم در دوران معاصر، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1399.
9. جریان شناسی ناکثین و قاسطین با تأکید بر نهج البلاغه، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1400.
10. آسیب‌شناسی و مسأله‌یابی پدیده اهانت از منظر قرآن و روایات، دانشگاه میبد، دانشکده الهیات، 1401.
11. توحید مختلفات در علم رجال شيعه، دانشگاه میبد، دانشکده الهیات، 1402.

ي. استاد مشاور رساله دكتري:
1. نقد و بررسي حديث‌پژوهي شيخ عباس قمي(ره)  با تأكيد بر كتاب «سفينة البحار»، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1398.
2. سند و اسناد در حديث، دانشگاه ميبد، دانشكده الهيات، 1398.

ک. استاد مشاور پايان نامه هاي فراوان نظير:
1. حرمت داري با الهام از قرآن، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
2. بررسي تفسير علي بن ابراهيم قمي. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
3. نقش زنادقه در جعل حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
4. شيوايي پرسش‌هاي قرآني (ترجمه و تحقيق بخش اول كتاب " التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم). دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
5. بررسي ارتباط آيات سوره توبه. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
6. رفتار شناسي مردم عصر امام علي، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد.
7. عبادت در صحيفه سجاديه، دانشگاه آيت الله حائري ميبد.
و ...............

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

1. مباحث قرآن‌شناسي نظير تفسير، علوم قرآني و ... .
2. مباحث حديث‌شناسي نظير فقه الحديث، رجال و ... .
3. مباحث تاريخ اسلام

توسط : msabpekar | تاریخ : 1397/10/08 | نظرات

سوابق آموزشی

سابقه آموزشي
تدريس علوم اسلامي و بويژه تفسير قرآن و علوم قرآني از سال 1375 تا كنون در دانشگاه‌هاي يزد، آيت الله حائري، امام حسين و حوزه‌هاي علميه قم، يزد و ميبد
راهنمايي يا مشاوره پايان نامه‌هاي فراوان در حوزه علميه، دانشگاه يزد و غيره، نظير


توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

سوابق اجرایی

1. مدير گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه يزد (سه دوره از سال 1382-1388)
2. معاون آموزشي دانشكده الهيات دانشگاه يزد (سه سال از سال 1388-1390)
3. مدير مسئول نشريه علمي پژوهشي كتاب قيم (از دانشگاه يزد). از سال 1389 تا 1393
4. مدير انتشارات دانشگاه آيت الله حائري ميبد. (از سال 1392 تا 1397)
5.عضو شوراي انتشارات دانشگاه ميبد (از سال 1392 تا كنون)
6. رئيس دانشكده الهيات دانشگاه آيت الله حائري میبد (از سال 1393 تا 1397)
7. عضو هيأت تحريريه نشريه علمي پژوهشي كتاب قيم (از سال 1390 تاکنون).
8. معاون پژوهشي دانشكده الهيات ميبد از سال 1390 تا 1393.
9. عضو كارگروه بررسي توانايي علمي متقاضيان عضويت در كادر هيأت علمي مجتمع آموزش عالي ميبد و دانشگاه ميبد (از سال 1390 تا كنون)
10. عضو هيأت اجرايي جذب (مشترك بين دانشگاه‌هاي آيت ا... حائري و اردكان) (از سال 1393 تا 1396)
11. عضو هيأت اجرايي جذب دانشگاه‌ میبد (از سال 1396 تا کنون)
12. سردبير مجله علمي پژوهشي كتاب قيم (از مهر 1397 تا كنون)
13. عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي آموزه‌هاي تربيتي در قرآن و روايات (از سال 1388 تا كنون)
14. عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي (از سال 1400 تا کنون)
 

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

1. امام جماعت نماز مغرب و عشاء از سال 1380 تا كنون.
2. سخنران مذهبي از سال  1362  تا كنون.
3. امام جماعت نماز ظهر در دانشكده الهيات و دانشگاه میبد از سال 1381 تا 1397.
4. مفسّر قرآن در جلسات تفسير جوانان شاهديه در شبهاي جمعه از سال 1380.
5. روحاني سفر زيارتي مكه و عتبات عاليات از 1382 تا كنون.
6. راه‌اندازي بانك اطلاعاتي و رايانه‌اي علوم اسلامي در دانشكده الهيات ميبد.
7. تلاش در راه ايجاد رشته‌‌ها و مقاطع جديد در گروه علوم قرآن و حديث چون:
الف) علوم قرآن و حديث (كارشناسي ارشد)
ب) علوم قرآن و حديث (دكتري)
ج) تفسير  و علوم قرآن (كارشناسي ارشد)
د) معارف نهج البلاغه (دكتري)

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

كسب افتخارات علمی


1. كسب رتبه اول حوزه علميه قم در پايه ششم و دريافت لوح تقدير و جايزه از امام خميني ره/ 1367.
2. كسب رتبه عضو هيأت علمي نمونه دانشگاه يزد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه يزد/ 1385.
3. كسب رتبه پژوهشگر نمونه دانشگاه يزد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه يزد/ 1388.
4. احراز رتبه سوم دومين همايش كتب برگزيده حوزه علميه قم/ 1379.
5. كسب رتبه پژوهشگر برتر دهمين دوره معرفي پژوهش‌هاي برتر استان يزد/ 1386.
6. كسب رتبه دوم آثار برتر قرآن پژوهي در حوزه مطالعات علوم قرآني در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم (1390) به جهت تأليف كتاب "تأثير قرآن در پيدايش و پيشرفت علوم ادبي".
7. كسب رتبه پژوهشگر نمونه دانشگاه آيت الله حائري میبد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه، ‌1392.
8. كسب رتبه پژوهشگر برتر دانشگاه آيت الله حائري میبد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه، ‌1394.
9. كسب رتبه استاد نمونه دانشكده الهيات و معارف اسلامي و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه، 1396.
10. كسب رتبه «كتاب شايسته تقدير در گروه دين» در دومين دوره كتاب سال استان يزد به جهت تأليف كتاب «روش فهم و نقد حديث از ديدگاه شيخ حر عاملي»، سال 1397.
11. كسب رتبه پژوهشگر برتر دانشگاه آيت الله حائري میبد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه، ‌1401.

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات