احمد زارع زردینی  احمد زارع زردینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212800 (035)  33213333 (035)
 zarezardini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات (گرایش علوم قران و حدیث -  دانشگاه امام صادق(ع) -1385
دکتری علوم قرآن وحدیث - دانشگاه فردوسی مشهد-  1389
آشنایی با زبان عربی و انگلیسی در سطح مکالمه ،فهم متون و ترجمه و زبان آلمانی در سطح مکالمه و فهم متون

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/12/25 | نظرات

سوابق پژوهشی

الف: پایان نامه و رساله
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: "سوره های حوامیم : ویژگی ها و شباهت ها"
عنوان رساله دکتری:"روش حدیثی علامه محمدتقی شوشتری "

ب : مقالات علمی

مقالات علمی – پژوهشی
1-روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمدتقی شوشتری به همراه آقای دکتر محمدعلی رضایی ( مجله علمی – پژوهشی حدیث پژوهی،سال دوم ،شماره چهارم،پاییز و زمستان 1389.)
2- منابع غیر مستقیم فن رجال :گونه ها و کاربردها در قاموس الرجال به همراه آقای دکتر محمدعلی رضایی (مجله علمی – پژوهشی علوم حدیث ،سال شانزدهم،شماره سوم،پاییز 1390 )
3- باهم آیی روشی در کشف و تصحیح احادیث آسیب دیده به همراه آقای دکتر سیدکاظم طباطبایی(مجله علمی – پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،سال دهم،شماره یکم ،1392)
4- معناشناسی واژه جسد در قرآن با روش باهم آیی (مجله علمی – پژوهشی کتاب قیم،سال سوم ،شماره نهم،پاییز و زمستان 92)
5- درآمدی بر فلسفه حدیث ،مجله علمی – پژوهشی صحیفه مبین در دانشگاه آزاد وزارت علوم ،شماره 53،بهار و تابستان 1392)
6- آسیب شناسی پدیده چشم زخم در فرهنگ اسلامی به همراه آقای علی اصغر کریمی و..( مجله علمی – پژوهشی کتاب قیم ، شماره 13 ، پائیز و زمستان94)
7- پژوهشی در نظم قرآن،کوششی در جهت کشف نظم در سوره یاسین ( مجله علمی - پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن ، شماره 9 ،پاییز وزمستان 1395)
8- درآمدي بر زبان حديث ؛ تحليلي بر ضمني شدگي اطلاعات در فرايند نقل حديث، به همراه دکتر کمال صحرایی ( مجله علمی - پژوهشی مطالعات فهم حدیث ،سال دوم ، شماره چهارم،بهار و تابستان 1395)
9- پیوندهای متنی زوج سوره فتح و حجرات ، به همراه دکتر حمیدحمیدیان و خانم مریم طاووسی ، مجله علمی - پژوهشی آموزه های قرآنی
10- ارائه روشی دلالت پژوهانه در مطالعات سبک زندگی اسلامی مبتنی بر روابط معنایی واژگان قرآنی پژوهشنامه سبک زندگی اسلامی علمی- پژوهشی . زمستان 1398 طیبه زارعی محمودآبادی* ،کمال خواجه پور بنادکی. احمد زارع زردینی.
11- تحلیل عوامل شکوفایی تفسیر وجودی در دوره معاصر مطالعات قرآن و حدیث .فروردین 1399 دوره چهاردهم. مریم امینی*، حمید حمیدیان، احمد زارع زردینی، فخر السادات علوی
12- تأملات في تفسير الآيات الخامسة عشرة والسادسة عشرة من سورة عبس ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرامٍ بَرَرَةٍ﴾ مجلة كلية الاسلامية الجامعة .محمدحسین برومند؛ امیرجودوی، احمد زارع زردینی ، لیلا علیخانی
13- گونه شناسی ساختار چینش آیات در رکوعات قرآنی (مطالعه موردی سوره بقره) (پژوهش‌هاي زبانشناختي قرآن) از دانشگاه اصفهان علمی پژوهشی وزارت علوم پاییز و زمستان 1398 دوره هشتم ...شماره اول .احمد زارع زردینی؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ میثم خلیلی*
14- A Comparative Study of the "Tasrif" Verses in the Holy Quran in Al-Mizan and Majma Al-Bayan Commentaries” International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Ahmad Zare Zardini & Mojtaba Ansari Moghaddam*
15- An Analytical Study of the Khalafallah's Qur'anic Political Thoughts International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding March, 2020 Vol.7 Issu:2 Ali Mohammad Mirjalili; Ahmad Zare Zardini; Abbas Zare Bidoki*
16- علي بن حديد مدائني: راوي موثق امامي علوم حديث1398 دوره24، ش 2 علی محمد میرجلیلی، احمد زارع زردینی، محمدمهدي خيبر*
17- نسبت گرایش تفسیری وجودگرایانه با سایر گرایش‌های تفسیری...مطالعات قرآنی و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهار 1398 دوره سوم ، شماره اول . احمد زارع زردینی؛ حمید حمیدیان؛ فخرالسادات علوی، مریم امینی*

مقالات علمی – ترویجی و علمی - تخصصی
1- کاربست نظریه زوج سوره ها در فهم سوره های مزمل و مدثر مشكوة 1397 احمد زارع زردینی میثم خلیلی
2- The typology of approaches to the science of the interrelatedness of the qur’ānic chapters Journal of Contemporary Islamic Studies 2019 Vol. 2, No. 1 احمد زارع زردینی ندا محققیان*
3- گونه شناسی رویکردها در دانش تناسب آیات قرآن کریم، به همراه خانم ندا محققیان، مجله مطالعات تفسیری معاصر(دانشگاه یزد)، سال 1، شماره 2، پاییز و زمستان 96. 4- ساختار سوره واقعه، مجله علمی- تخصصی بلاغ مبین- دانشگاه امام صادق(ع) )سال 1385ش
 5- سوره شناسی سوره نساء قصری (طلاق) ، مجله علمی – تخصصی بلاغ مبین دانشگاه امام صادق(ع))سال 1384ش.

مقالات همایشی
1-پذیرش مقاله و ارائه سخنرانی با عنوان تعیین هویت متن به مثابه اولین گام در تصحیح نسخه، همایش بین المللی نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی، شهریور 97
2- بشارت ظهور حضرت مهدی در تفسیر انواردرخشان، همایش ملی آقا نجفی همدانی ، به همراه خانم زهره مرتضائی شورکی
3- جایگاه مفهوم قرآنی اشراط الساعه در تبیین موضوع مهدویت از نگاه مفسران شیعه ،کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی به همراه خانم زهره مرتضائی شورکی
4- تقریب مذاهب اسلامی حول محور مهدویت در پرتو آیه 114 سوره بقره ، کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی به همراه خانم زهره مرتضائی شورکی 5–مشخصه های گروههای مستکبر در قرآن، تحلیلی بر عملکرد قوم حضرت نوح، همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، به همراه خانم فاطمه بخشیان

ج: تالیف کتاب
1- کاربست نقد بیرونی متن در حدیث شناسی ...انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
2- طرح جامع آموزش قران کریم (ویزه کودکان) به همراه خانم فهیمه میرشکار

د: راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

راهنمایی پایان نامه و رساله
علم اسباب النزول از نگاه معرفت شناسی طاهره نیکپور
تاریخ تحلیلی و رویکردهای مطرح در علم تناسب آیات و سور قرآن * ندا محققیان
معناشناسی واژه تزکیه با رویکرد تحلیل متنی آیات قرآن * آسیه ملائی
عتاب های محبت آمیز خداوند به پیامبر اکرم در قرآن کریم * مهدیه زارعزاده
سوره حجرات در پرتو مطالعات سوره شناختی * مریم طاوسی
الگوی گفتگوی مناسب با تحلیلی بر گفت و گوهای حضرت موسی در قرآن *احمد ثواچه
گونه شناسی توهم اختلاف میان آیات قرآن و راه حل آن * فاطمه قربانی
میزان کارآمدی نظریه بلاغت سامی در تبیین نظم سوره یونس * احسان جعفری نیسیانی
تفسیر قرآن بر مبنای آیات غرر،با محوریت موضوع آخرت *مقدسه مسعودی
الگویی در خوانش قرآن کریم بر پایه تحلیل بیان در تفسیر المیزان *سمیرا اصغری
تحلیل و نقد رویکرد وجودگرایی در شرح متون دینی (مطاله موردی نهج البلاغه) مریم امینی

مشاوره پایان نامه و رساله :
بررسی تفسیری اسلوب لقد در قرآن کریم با تککیه بر تفسیر المیزان *زینب ملک محمدی
معناشناسی برکت در قرآن با رویکرد تحلیل متنی * علی پورمحی آبادی
شاخص های فراز و فرود تمدن از منظر قرآن کریم به روش تحلیل محتوای کیفی *محمدجواد صفری
رحمت الهی در صحیفه سجادیه * بی بی زهرا حسینی
وظایف و مسولیت ها در سبک زندگی اسلامی * زهرا اعتمادی فرد
تعلیل های امام علی (ع) پیرامون دنیا در نهج البلاغه *زهره هاتفی
قیامت از منظر صحیفه سجادیه * مریم محمودی
نقد و بررسی کتاب درآمدی بر تاریخ قرآن نوشته دکتر مجید معارف * عاطفه کیانی
نقش روایات در تفسیر قرآن * عالیه اخلاقی
تاریخ پیامبر اسلام مستخرج از آیات قرآن و روایات شان نزول *سمیه اختری
عرضه روایات باب عقل و جهل اصول کافی بر قرآن کریم محمد عظیمی
نقد و بررسی بخش های اول و دوم از کتاب درس هایی درباره اسلام نوشته گلدزیهر *علی چمنی

ه: ویراستاری کتاب :
1-" تاریخ شفاهی مسجد ارگ تهران" ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
2- " تسخیر لانه جاسوسی "، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
3- " حزب رستاخیز ملت ایران " انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
4-" انقلاب اسلامی در سیرجان " انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
5- " خاطرات حجه الاسلام والمسلمین سمامی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
و: همکاری با مرکز کتابنامه بزرگ قران کریم .از سال 1381-1384


توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/12/25 | نظرات

سوابق اجرایی

1- معاون آموزشی - پژوهشی دانشکده الهیات میبد(مجتمع آموزش عالی میبد) از فروردین 1390 تا آبان ماه 1391
2- مدیرگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه  از دی ماه 1393تادی ماه 1395

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/12/25 | نظرات

سوابق تدریس

دروس مقطع کارشناسی :
« تفسیر 2 » ، نیمسال اول تحصیلی 87-86 ، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد . « زبان تخصصی علوم قرآن و حدیث » ، «تاریخ قرآن 2» ، « علوم قرآنی 1و2» ، «فقه مقدماتی 1 و 2 »، «مروری بر نهج البلاغه » ،«قرائت و درک مفاهیم متون فقهی – تفسیری»«درایه الحدیث »  و...دانشگاه
دروس مقطع کارشناسی ارشد :
«علم رجال »، «بررسی متون تخصصی از جهت اعراب و ترجمه » «قرآن و مستشرقان »«تفسیر قرآن کریم»
دروس مقطع دکتری :
بررسی آراء و نظرات جدید در علوم قرآن و حدیث - تفسیر قرآن

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/12/25 | نظرات

یادداشت ها

میز پژوهشی
دغدغه پژوهشی این روزهای من مطالعات معناورزی در قرآن کریم است. این مطالعات تلفیقی از مباحث نشانه شناسی و قرآن شناسی است . و کوشش می کند تا فرایند دلالت را در قرآن کریم مطالعه نماید . این سبک از مطالعات می تواند زیرساخت مناسب را در ارائه روش های فهمی و تفسیری قرآن کریم ارائه نماید.
علاقه مندی های مطالعاتی
به مطالعات قرآنی و حدیث با رویکردهای ، روش شناسی ، فلسفه های زبانی ، هرمنوتیک، نشانه شناسی ، معناشناسی ، مطالعات بینامتنی علاقه مندم . و مقالات و کتابها و... را در این زمینه دنبال می کنم. از دیگر علاقه مندی های مطالعاتی من مطالعه درباره بومی سازی پارادایم انتقادی در مطالعه و بررسی سنت قرآن شناسی و حدیث شناسی است.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/12/25 | نظرات