عباسعلی آرامی اردکانی  عباسعلی آرامی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 arami meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات