عباس نیک نژاد  عباس نیک نژاد  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 aniknejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar