عباسعلی جعفری ندوشن  عباسعلی جعفری ندوشن  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 33212416  32353004 (035)
 ajafari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar