عباس کلانتری خلیل آباد  عباس کلانتری خلیل آباد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  دانشیار
 33212842  32353004 (035)
 abkalantari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar