مهدی صفری مهدی صفری رئیس حراست
32357500 (035) داخلی 204 32354744 (035)
safari meybod.ac.ir ساختمان مرکزی