مهدی صفری مهدی صفری رئیس حراست
33212120 (035) 32354744 (035)
safari meybod.ac.ir ساختمان مرکزی -طبقه اول