1- هزینه چاپ مقاله در مجله کتاب قیم 1000000 ریال
2- هزینه ترجمه چکیده مقاله به انگلیسی 250000 ریال
3- هزینه ترجمه چکیده مقاله به عربی 250000 ریال
مجموع 1.500.000 ریال(صد و پنجاه هزارتومان) که در فرم زیر قابل پرداخت است.