کاربر گرامی؛ قیمت مجله کتاب قیم به تفکیک جلد در لیست زیر موجود است. شما می توانید شماره یا شماره های مورد نظر را در تیراژ دلخواه محاسبه و هزینه را در فرم زیر وارد و اقدام به پرداخت نمائید.
** قیمت در لیست زیر و در فرم پرداخت به ریال است.
** حتما در قسمت توضیحات، شماره (ها) مورد نظر و تعداد آنها را درج نمائید.
ردیف شماره جلد قیمت
1 شماره 1 25000 ریال
2 شماره 2 25000 ریال
3 شماره 3 25000 ریال
4 شماره 4 40000ریال
5 شماره 5 40000ریال
6 شماره 6 40000ریال
7 شماره 7 25000 ریال
8 شماره 8 45000ریال
9 شماره 9 45000ریال
10 شماره 10 45000ریال
11 شماره 11 55000ریال
12 شماره 12 55000ریال
13 شماره 13 60000ریال
14 شماره 14 65000ریال
15 شماره 15 65000ریال