واحد مربوطه نام و نام خانوادگی شماره داخلی
آموزش خانم پورمیرافضلی 101
آموزش آقای اسلامی 102
آموزش آقای حامد محمودیان 103
رفاه دانشجویی آقای احمدیان 104
معاون آموزشی و پزوهشی آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی 107
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی خانم دکتر متولی زاده 110
معاون دانشجویی آقای دکتر فاخرزاد 201
دفتر رئیس دانشگاه خانم کارگر 202
دفتر مجله قیم خانم هاشمی 203
روابط عمومی و امور فرهنگی آقای کریمی 205
امور عمومی آقای محسن امامی 210
مدیر امور اداری آقای ثواقبی 209
تدارکات آقایان دهقانی ، ملک زاده 210
مدیر برنامه و بودجه آقای رضاپور 211
کارشناسان مالی آقایان مهدی امامی ، رضائی 213
روابط امور بین الملل و مرکز مشاوره و سلامت خانم جمشیدی 214
معاون اداری و مالی آقای دکتر عظیمی دخت 220
مدیر گروه ایرانشناسی آقای دکتر طرفداری 301
مدیر گروه کامپیوتر آقای دکتر صحتی 302
دانشکده علوم انسانی آقایان آرامی و دهقانی محمودی آبادی و دکتر یزدانی 305
معاون آموزشی و پژوهشی آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی 306
مدیر گروه اقتصاد آقای دکتر آزادی نژاد 307
دانشکده های فنی و مهندسی و علوم انسانی خانم ها دکتر نشاط، خانم دکتر جهانبانی، خانم دکترحجتی 309
رئیس دانشکده الهیات آقای دکتر میرجلیلی 311
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث آقای دکتر زارع زردینی 313
مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی آقای دکتر میرخلیلی 314
دانشکده الهیات و معارف اسلامی آقایان دکتر صحرائی و دکتر سازگاری و دکتر روستائی 315
فناوری اطلاعات آقای خلیلی 400
انتشارات آقای ابراهیمی 408
کتابخانه خانم رحیمی 410