واحد مربوطه نام و نام خانوادگی شماره داخلی
آموزش خانم پورمیرافضلی 101
آموزش آقای اسلامی 102
آموزش آقای حامد محمودیان 103
کارشناس امور دانشجویی آقای برزگری 104
کارشناس امور تغذیه آقای فلاحیان 106
معاون آموزشی و پژوهشی آقای دکتر علیزاده 227
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی خانم دکتر متولی زاده 110
معاون دانشجویی و فرهنگی آقای دکتر فاخرزاد 227
کارشناس امور فرهنگی آقای ساعت ساز 226
دفتر رئیس دانشگاه خانم کارگر 202
دفتر مجله قیم خانم هاشمی 130
روابط عمومی آقای تقی زاده 109
امور عمومی آقای محسن امامی 107
مدیر امور اداری آقای ثواقبی 209
کارشناس اداره کارگزینی آقای کارگر 221
تدارکات آقایان دهقانی ، ملک زاده 210 - 215
مدیر برنامه و بودجه آقای رضاپور 211
کارشناس طرح و برنامه / مدیر وبسایت آقای آب پیکر 225
کارشناس گروه فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی آقای زارعی 233
کارشناس حراست آقای صالحی 204
کارشناسان مالی آقایان مهدی امامی ، رضائی 213
روابط امور بین الملل و مرکز مشاوره و سلامت خانم جمشیدی 214
معاون اداری و مالی آقای دکتر عظیمی دخت 220
مدیر گروه ایرانشناسی آقای دکتر طرفداری 301
مدیر گروه کامپیوتر آقای دکتر صحتی 302
دانشکده علوم انسانی آقایان آرامی و دهقانی محمودی آبادی و دکتر یزدانی 305
معاون آموزشی و پژوهشی آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی 306
مدیر گروه اقتصاد آقای دکتر آزادی نژاد 307
دانشکده های فنی و مهندسی و علوم انسانی خانم ها دکتر نشاط، خانم دکتر جهانبانی، خانم دکترحجتی 309
رئیس دانشکده الهیات آقای دکتر میرجلیلی 311
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث آقای دکتر زارع زردینی 313
مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی آقای دکتر میرخلیلی 314
دانشکده الهیات و معارف اسلامی آقایان دکتر صحرائی و دکتر سازگاری و دکتر روستائی 315
فناوری اطلاعات آقای خلیلی 400
انتشارات - 408
کتابخانه خانم رحیمی 410
خوابگاه خواهران متصدی خوابگاه 501
خوابگاه برادران متصدی خوابگاه 504
نگهبانی - 701