حسن رضاپور حسین ثواقبی مدیر امور اداری و پشتیبانی
32357500 (035) داخلی 209 32353004 (035)
savaghebi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
محسن امامی محسن امامی امور عمومی
32357500 (035) داخلی 205 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
علیمحمد ملک زاده علیمحمد ملک زاده تدارکات
32357500 (035) داخلی 210 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
محمدرضا دهقانی محمدرضا دهقانی تدارکات
32357500 (035) داخلی 210 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
یحیی فیاض یحیی فیاض امور عمومی
32357505 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی
غلامحسین برزگر غلامحسین برزگر امور عمومی
32357505 (035) 32353004 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی