حسن رضاپور حسین ثواقبی مدیر امور اداری و پشتیبانی
32357500 (035) داخلی 209 32353004 (035)
savaghebi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی